Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  NOVINKY

  Slovník stavebného sporenia

  Fond stavebného sporenia

  Tvoria:

  • vklady sporiteľov
  • úroky z vkladov
  • splátky úverov – bez úrokov
  • štátna prémia
  • úroky zo ŠP

  Cieľová suma

  CS predstavuje celkový objem finančných prostriedkov, ktorý klient chce získať.

  Skladá sa z:

  • nasporenej sumy vkladov (po odpočítaní poplatkov)
  • pripísanej štátnej prémie (ŠP)
  • úrokov (z vkladov a ŠP)
  • stavebn0ho úveru (môže byť maximálne vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou)

  Minimálna výška CS je 1 000 € a maximálna výška až 200 000 €.

  Štátna prémia

  Štátna prémia je účelový štátny príspevok, zameraný na podporu bývania. V tomto roku tvorí 5% z vkladov klienta, maximálne však 66,39 € na 1 osobu na zmluve.

  Maximálny počet osôb na zmluve:

  • Zmluvy uzatvorené do 31. 12. 2011: Na jednej zmluve o stavebnom sporení je možné zmluve získať štátnu prémiu až na 6 osôb. Hlavný majiteľ + spolumajiteľ (manželský partner) + spolumajitelia (max. 4 deti).
  • Zmluvy uzatvorené od 01. 01. 2012: Na jednej zmluve o stavebnom sporení je možné zmluve získať štátnu prémiu na 2 osoby. Hlavný majiteľ + spolumajiteľ (spolumajiteľ musí byť manželský partner hlavného majiteľa).

  Efektívny ročný vklad

  1 327,8 € na jednu prémiovo zvýhodnenú osobu na zmluve.

  Flexibil

  (zmluvy po 31. 8.2001)

  Unikátna forma stavebného sporenia, ktorá umožňuje klientovi nastaviť sporenie presne podľa individuálnych potrieb a pružne prispôsobovať jeho požiadavkám aj počas sporenia.

  Minimálne nasporená suma

  • 40 % z CS
  • 50 % z CS
  • 60 % z CS

  úrok – v závislosti od výšky hodnotiaceho čísla na zmluve

  • 3 % – + 500
  • 4 % – + 200
  • 5 % –
  • 6 % – - 100
  • 7 % – - 200

  Rodinné stavebné sporenie

  • Šetrenie na poplatkoch za zmluvu
  • Šetrenie na poplatkoch za vedenie účtu
  • Kumulovanie prostriedkov na jednej zmluve

  Vklady

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 31. 8. 2001 sú od 01. 01. 2012 úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 2 % p. a.
  • po uplynutí šiestich rokov je odo dňa účinnosti zmluvy budú vklady na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa – fyzickej osoby úročené úrokovou sadzbou 1,5 % p. a. a na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa právnickej osoby úrokovu sadzbou 0,5 % p. a.

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 1. 1. 2014 sú úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 2 % p. a. (1% p.a. + 1 % p.a. bonus) pri fyzických osobách a 1,5 % p.a. (1% p.a. + 0,5 % p.a. bonus) pri právnických osobách
  • po uplynutí šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy budú vklady na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa – fyzickej osoby úročené úrokovou sadzbou 1 % p. a. a na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa právnickej osoby úrokovu sadzbou 0,5 % p. a.

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 1. 2. 2015 sú úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 1,5 % p. a. (1% p.a. + 0,5 % p.a. bonus) pri fyzických osobách a 1 % p.a. (0,5 % p.a. + 0,5 % p.a. bonus) pri právnických osobách + extra úrokový bonus vo výške 2,5 % na vklady počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení. (maximálne z 3 000 €)
  • po uplynutí šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy budú vklady na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa – fyzickej osoby a stavebného sporiteľa - právnickej osoby úrokovu sadzbou 0,5 % p. a.

  Úroky zo stavebného sporenia sú zákonom o daniach z príjmov č. 595/2003 Z. z. zdanené 19-mi percentami

  Ochrana vkladov

  Nasporená suma stavebného sporiteľa je chránená zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov až do výšky 100 000 € nedostupného vkladu. Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke.

  Pridelenie CS

  Získanie právneho nároku na stavebný úver po splnení podmienok:

  • minimálna doba sporenia 2 roky
  • nasporená suma vo výške, 40 %, 50 % alebo 60 % z CS
  • výkon klienta premietnutý v hodnotiacom čísle

  Podmienky pre pridelenie

  • minimálna doba sporenia 24 mesiacov
  • minimálna nasporená suma (Flexibil 40 %, 50 %, 60 %) (zmluvy do 31. 8. 2001 50 %)
  • hodnotiace číslo (1000, 700, 500, 400, 300) - uvedené čisla platia pre základné hodnotiace číslo 500

  Možnosti klienta po pridelení CS

  • okamžite prijať pridelenie CS (t. j. v najbližšom prepočítacom dni)
  • neskoršie prijať pridelenie CS.

  Možnosti klienta ak sa nerozhodne pre pridelenie CS

  • pokračovať v sporení a zvýšiť CS
  • pokračovať v sporení

  Stavebný sporiteľ

  Môže byť každá fyzická, alebo právnická osoba bez rozdielu veku alebo štátnej príslušnosti uvedená v návrhu zmluvy. Stavebným sporiteľom teda môže byť aj dieťa alebo cudzí štátny príslušník.

  Spolumajiteľ účtu stavebného sporenia

  Spolumajiteľom môže byť výhradne manželský partner.

  Zákonný zástupca

  Zákonný zástupca je osoba zastupujúca neplnoletého hlavného majiteľa zmluvy (resp. nespôsobilého na právne úkony).

  Účelové použitie

  Použitie prostriedkov v súlade so zákonom o stavebnom sporení 310/1992 Z. z.

  Použité skratky

  – stavebný úver
  – medziúver
  MNS – minimálna nasporená suma
  SSÚ – splátka stavebného úveru
  CS – cieľová suma
  ŠP – štátna prémia

  Copyright 2008 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.