anonymous

MENU

NOVINKY

Slovník stavebného sporenia

Fond stavebného sporenia

Tvoria:

 • vklady sporiteľov
 • úroky z vkladov
 • splátky úverov – bez úrokov
 • štátna prémia
 • úroky zo ŠP

Cieľová suma

CS predstavuje celkový objem finančných prostriedkov, ktorý klient chce získať.

Skladá sa z:

 • nasporenej sumy vkladov (po odpočítaní poplatkov)
 • pripísanej štátnej prémie (ŠP)
 • úrokov (z vkladov a ŠP)
 • stavebn0ho úveru (môže byť maximálne vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou)

Minimálna výška CS je 1 000 € a maximálna výška až 200 000 €.

Štátna prémia

Štátna prémia je účelový štátny príspevok, zameraný na podporu bývania. V tomto roku tvorí 5% z vkladov klienta, maximálne však 66,39 € na 1 osobu na zmluve.

Maximálny počet osôb na zmluve:

 • Zmluvy uzatvorené do 31. 12. 2011: Na jednej zmluve o stavebnom sporení je možné zmluve získať štátnu prémiu až na 6 osôb. Hlavný majiteľ + spolumajiteľ (manželský partner) + spolumajitelia (max. 4 deti).
 • Zmluvy uzatvorené od 01. 01. 2012: Na jednej zmluve o stavebnom sporení je možné zmluve získať štátnu prémiu na 2 osoby. Hlavný majiteľ + spolumajiteľ (spolumajiteľ musí byť manželský partner hlavného majiteľa).

Efektívny ročný vklad

1 327,8 € na jednu prémiovo zvýhodnenú osobu na zmluve.

Flexibil

(zmluvy po 31. 8.2001)

Unikátna forma stavebného sporenia, ktorá umožňuje klientovi nastaviť sporenie presne podľa individuálnych potrieb a pružne prispôsobovať jeho požiadavkám aj počas sporenia.

Minimálne nasporená suma

 • 40 % z CS
 • 50 % z CS
 • 60 % z CS

úrok – v závislosti od výšky hodnotiaceho čísla na zmluve

 • 3 % – + 500
 • 4 % – + 200
 • 5 % –
 • 6 % – - 100
 • 7 % – - 200

Rodinné stavebné sporenie

 • Šetrenie na poplatkoch za zmluvu
 • Šetrenie na poplatkoch za vedenie účtu
 • Kumulovanie prostriedkov na jednej zmluve

Vklady

Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 31. 8. 2001 sú od 01. 01. 2012 úročené nasledovne:

 • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 2 % p. a.
 • po uplynutí šiestich rokov je odo dňa účinnosti zmluvy budú vklady na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa – fyzickej osoby úročené úrokovou sadzbou 1,5 % p. a. a na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa právnickej osoby úrokovu sadzbou 0,5 % p. a.

Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 1. 1. 2014 sú úročené nasledovne:

 • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 2 % p. a. (1% p.a. + 1 % p.a. bonus) pri fyzických osobách a 1,5 % p.a. (1% p.a. + 0,5 % p.a. bonus) pri právnických osobách
 • po uplynutí šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy budú vklady na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa – fyzickej osoby úročené úrokovou sadzbou 1 % p. a. a na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa právnickej osoby úrokovu sadzbou 0,5 % p. a.

Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 1. 2. 2015 sú úročené nasledovne:

 • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 1,5 % p. a. (1% p.a. + 0,5 % p.a. bonus) pri fyzických osobách a 1 % p.a. (0,5 % p.a. + 0,5 % p.a. bonus) pri právnických osobách + extra úrokový bonus vo výške 2,5 % na vklady počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení. (maximálne z 3 000 €)
 • po uplynutí šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy budú vklady na sporiteľskom účte stavebného sporiteľa – fyzickej osoby a stavebného sporiteľa - právnickej osoby úrokovu sadzbou 0,5 % p. a.

Úroky zo stavebného sporenia sú zákonom o daniach z príjmov č. 595/2003 Z. z. zdanené 19-mi percentami

Ochrana vkladov

Nasporená suma stavebného sporiteľa je chránená zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov až do výšky 100 000 € nedostupného vkladu. Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke.

Pridelenie CS

Získanie právneho nároku na stavebný úver po splnení podmienok:

 • minimálna doba sporenia 2 roky
 • nasporená suma vo výške, 40 %, 50 % alebo 60 % z CS
 • výkon klienta premietnutý v hodnotiacom čísle

Podmienky pre pridelenie

 • minimálna doba sporenia 24 mesiacov
 • minimálna nasporená suma (Flexibil 40 %, 50 %, 60 %) (zmluvy do 31. 8. 2001 50 %)
 • hodnotiace číslo (1000, 700, 500, 400, 300) - uvedené čisla platia pre základné hodnotiace číslo 500

Možnosti klienta po pridelení CS

 • okamžite prijať pridelenie CS (t. j. v najbližšom prepočítacom dni)
 • neskoršie prijať pridelenie CS.

Možnosti klienta ak sa nerozhodne pre pridelenie CS

 • pokračovať v sporení a zvýšiť CS
 • pokračovať v sporení

Stavebný sporiteľ

Môže byť každá fyzická, alebo právnická osoba bez rozdielu veku alebo štátnej príslušnosti uvedená v návrhu zmluvy. Stavebným sporiteľom teda môže byť aj dieťa alebo cudzí štátny príslušník.

Spolumajiteľ účtu stavebného sporenia

Spolumajiteľom môže byť výhradne manželský partner.

Zákonný zástupca

Zákonný zástupca je osoba zastupujúca neplnoletého hlavného majiteľa zmluvy (resp. nespôsobilého na právne úkony).

Účelové použitie

Použitie prostriedkov v súlade so zákonom o stavebnom sporení 310/1992 Z. z.

Použité skratky

– stavebný úver
– medziúver
MNS – minimálna nasporená suma
SSÚ – splátka stavebného úveru
CS – cieľová suma
ŠP – štátna prémia

Copyright 2008 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.