Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  19.10.2018 

  Pripoistenie právnej ochrany

  Užitočný doplnok k poisteniu zodpovednosti za škodu v práci
  Jesennou novinkou Wüstenrot poisťovne je Pripoistenie právnej ochrany – Pracovné právo k Poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

  Bratislava, 19. októbra 2018 – Wüstenrot poisťovňa, a. s., má vo svojom portfóliu aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone práce, neúmyselne, z nedbanlivosti, príp. škodu na služobnom vozidle.

  S účinnosťou od 20.10.2018 si je možné k tomuto poisteniu dojednať aj Pripoistenie právnej ochrany, ktoré klientovi zabezpečí uplatňovanie jeho záujmov v oblasti pracovného práva (poradenstvo v pracovnoprávnych otázkach, zastupovanie v sporoch, ak zamestnávateľ poruší Zákonník práce či iný pracovnoprávny predpis).

  Podstatou tohto pripoistenia je teda ochrana a presadzovanie oprávnených záujmov klienta v sporoch z oblasti pracovného práva, a to až do výšky 35 000 €. Pripoistenie právnej ochrany sa dojednáva bez spoluúčasti. Poistné plnenie je vo forme právnych služieb.

  Ako vyplýva z doterajších údajov spoločnosti Wüstenrot, cca 60 % žiadostí o poskytnutie právneho poradenstva je práve z oblasti pracovného práva. V mnohých prípadoch pracovnoprávnych sporov klientov úspešne zastupovala práve Wüstenrot poisťovňa, ktorá má už 10-ročné skúsenosti s poskytovaním poistenia právnej ochrany.

  Príklady z praxe WP:

  • Klienti dostali výpoveď z pracovného pomeru, poisťovňa podala na súde žalobu o neplatné skončenie pracovného pomeru a klientom vymohla aj náhradu mzdy za niekoľko mesiacov.
  • Úspešné zastupovanie niekoľko desiatok poistených klientov v spore, v ktorom im zamestnávateľ neoprávnene strhol časť mzdy – tú im musel doplatiť.

  Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania aj samostatné Poistenie právnej ochrany poskytujú na trhu viaceré poisťovne, ale právna ochrana v pracovnoprávnych záležitostiach ako možnosť pripoistenia je zatiaľ ojedinelá ponuka Wüstenrot poisťovne, ktorú prináša na základe požiadaviek z praxe – stúpa počet ľudí v pozícii zamestnanca, ktorí si uvedomujú potrebu ochrany svojich práv a zároveň ich náročnú vymožiteľnosť.

  Pripoistenie právnej ochrany k Poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je možné uzavrieť aj prostredníctvom web stránky www.wuestenrot.sk.

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania:

  • pre osoby v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere (okrem hasičov, vodičov SAD a pod.),
  • platí pre územie celej Európy,
  • poistenie trov súdnych a mimosúdnych konaní zamestnancov v odôvodnených prípadoch,
  • poistenie za 26 € ročne,
  • poistné krytie do 14 000 €,
  • so spoluúčasťou vo výške 10 % (min. 33 €, max. 660 €)

  a k tomu odteraz možnosť Pripoistenia právnej ochrany, ktorá klientovi zabezpečí:

  • nonstop linku právneho poradenstva (nárok na dovolenku, na odstupné, počet hodín práce nadčas, atď.),
  • vypracovanie analýzy alebo stanoviska (ako v danej veci postupovať, možnosti riešenia...);
  • zastupovanie v mimosúdnom, v súdnom aj v exekučnom konaní,
  • úhradu odmeny advokáta a súdnych poplatkov, aj odmeny znalca,
  • úhradu nákladov na výkon jednej exekúcie,

  pričom pripoistenie zahŕňa spory vyplývajúce z pracovného pomeru, zo štátnozamestnaneckého pomeru, a tiež z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

  Pripoistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území EÚ, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska, Turecka, a o ktorých je vecne a miestne príslušný rozhodnúť súd so sídlom v SR, na základe právneho poriadku SR.

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.