Online Povinné poistenie auta

Povinné zmluvné poistenie od Wüstenrot poisťovne môžete získať okamžite. Vďaka nemu získate zvýšenú poistnú ochranu na 1 000 000 € pre škody na majetku bez ohľadu na počet poškodených a 5 000 000 € pre škody na zdraví bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. Súčasťou poistenia sú aj bezplatné nadštandardné asistenčné služby.

Poistnú zmluvu si pritom jednoducho a rýchlo uzavriete cez internet, a to tak, že návrh poisťovne na uzavretie poistnej zmluvy prijmete zaplatením poistného vo výške a v lehote uvedenej v tomto návrhu.
Toto poistenie je možné dojednať pre vozidlá s použitím pre bežnú prevádzku.

Využite možnosť uzatvorenia cez internet a ušetrite svoj čas.

Ako ?

Ak máte záujem vedieť, koľko Vás bude stáť povinné poistenie auta, stačí len kliknúť na výpočet poistného PZP v pravom bočnom menu. Po zadaní údajov o výkone motora, prípadne dátumu narodenia (povinný je dátum narodenia držiteľa - fyzickej osoby, resp. dátum narodenia fyzickej osoby - podnikateľa) kliknite na položku výpočet a získate všetky výsledné údaje o poistnom. V prípade, že ste sa rozhodli uzavrieť poistnú zmluvu prostredníctvom internetu, kliknite na dojednanie poistenia. Pri dojednávaní poistenia je potrebné, aby poistník bol zároveň držiteľom MV a mal k dispozícii osvedčenie o evidencii a osobné doklady ( občiansky preukaz resp. výpis z registra ) pre správne vyplnenie dotazníka k návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

  • Stačí, ak kompletne vyplníte prehľadný dotazník k návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poisťovne.

  • Po vyplnení dotazníka sa Vám zobrazí návrh poistnej zmluvy poisťovne s uvedením výšky poistného. Tento návrh poistnej zmluvy nadobudne platnosť potvrdením z Vašej strany (kliknutím na okienko Potvrdzujem). Následne sa objaví návrh poistnej zmluvy s uvedením výšky poistného, variabilným symbolom platby poistného a číslom účtu Wüstenrot poisťovne. Poistné uvedené v návrhu je potrebné zaplatiť najneskôr do 15 dní, inak návrh zanikne. POZOR! Pokiaľ bude poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu, poistenie sa vzťahuje i na dobu pred uzatvorením poistnej zmluvy. Poistenie v tomto prípade vzniká najskôr nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni predloženia návrhu poistníkovi (potvrdenia návrhu). Preto s platbou neotáľajte.

  • Pred potvrdením si pozorne prečítajte, prípadne aj vytlačte:

  • Po potvrdení návrhu si môžete vytlačiť návrh poistnej zmluvy a v prípade, ak využijete internetbanking Vašej banky i bielu kartu platnú na 30 dní od zvoleného začiatku poistenia.

  • Spôsob zaplatenia prvého poistného resp. prvej splátky poistného si môžete zvoliť: buď cez internetbanking Vašej banky alebo inou formou ( bankovou zloženkou alebo poštovou poukážkou ), a to na náš účet, ktorý uvedieme po potvrdení návrhu.

  • Poistenie vzniká najskôr nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni predloženia návrhu poistníkovi (potvrdenia návrhu), pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Zaplatením poistného sa rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne.

  • Po pripísaní poistného na náš účet zašle poisťovňa bezodkladne poštou poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, potvrdenie o poistení zodpovednosti - bielu kartu vydanú už na dobu neurčitú a zelenú kartu, všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a dodatok č.1 k všeobecným poistným podmienkam, aktuálny zoznam asistenčných služieb (rozsah a podmienky ich poskytovania) a kartičku pre asistenčné služby.


Máte akékoľvek otázky k uzatvoreniu PZP cez internet?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle 02/57889901 alebo prostredníctvom e-mailu: info@wuestenrot.sk.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Istrobanka, a. s. Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. Teatro Wüstenrot Wüstenrot stavebná sporiteľňa Zlatá minca 2006 - Objav roka Slovak Gold - Životné poistenie pre zdravie a dôchodok Zlatá minca 2007 - Investičné životné poistenie Zlatá minca 2007 - Poistenie nehnuteľností
Copyright 2008 Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.
Created by Soyamedia