Call Centrum:

Ako realizovať vklady na váš účet stavebného sporenia


Platby zo Slovenska

 Bankovým prevodom

 • Trvalým alebo jednorazovým príkazom z vášho osobného účtu na číslo účtu:
 • SKXX 7930 0000 0000 XXXX XXXX (t. j. IBAN formát Vášho účtu k zmluve o stavebnom sporení)
 • BIC/SWIFT kód banky: WUSTSKBA
 • Variabilný symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy


Poštovým poukazom

 • číslo účtu:
 • SKXX 7930 0000 0000 XXXX XXXX (t. j. IBAN formát Vášho účtu k zmluve o stavebnom sporení)
 • BIC/SWIFT kód banky: WUSTSKBA
 • Variabilný symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy


Bankovou zloženkou Poštovej banky

 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa zasiela klientovi na vyžiadanie bezplatne poštou bankové zloženky Poštovej banky.
 • Platba na číslo účtu:
  • SK68 6500 0000 0000 0001 0188, BIC/SWIFT kód POBNSKBX
  • Variabilný symbol: číslo zmluvy stavebného sporenia
  • Špecifický symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy


Platobnou kartou

 • Vo Wüstenrot centrách


V hotovosti

Iba v pobočkách a expozitúrach našich bankových partnerov (žiadne autorizované obchodné miesto a ani žiadny finančný sprostredkovateľ WSS neprijíma vklady v hotovosti)

Upozornenie! Prostredníctvom nasledovných účtov bánk realizujte len vklady v hotovosti:

 • UniCredit Bank (UNCRSKBX) č. účtu: SK50 1111 0000 0014 2335 5000
 • Poštová banka (POBNSKBX) č. účtu: SK68 6500 0000 0000 0001 0188
 • ČSOB (CEKOSKBX) č. účtu: SK33 7500 0000 0002 5509 6163
 • Vždy je potrebné uviesť (kvôli správnej identifikácii platby):
  • Variabilný symbol: číslo vašej zmluvy o stavebnom sporení (bez kódu banky 7930)
  • Špecifický symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy
  • Správa pre príjemcu: meno vkladateľa a rodné číslo vkladateľa!


Platby zo zahraničia


Bezhotovostný prevod

Pri úhrade vkladu/splátky zo zahraničia v prospech účtu stavebného sporenia vo WSS príkazca uvedie:

 • BIC kód Wüstenrot stavebnej sporiteľne: WUSTSKBA
 • Číslo účtu stavebného sporenia v medzinárodnom formáte IBAN, ktoré máte uvedené vo výpise z účtu a na zmluve. Prípadne je možné sa informovať na pobočkách Wüstenrot stavebnej sporiteľne.


Výplata finančných prostriedkov do zahraničia

Pri požiadavke o výplatu finančných prostriedkov zo stavebného sporenia do zahraničia (v rámci krajín eurozóny) uveďte nasledovné údaje o banke, kam majú byť peniaze poukázané:

 • BIC (SWIFT) kód
 • Číslo účtu v tvare IBAN

Sme tu pre vás