TAM - Americký akciový fond

otvorený akciový podielový fond

Americký akciový fond spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. je otvorený akciový podielový fond denominovaný v mene euro.

Funguje ako zberný fond, ktorý investuje do hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-USAktien zameraného na akcie spoločensky zodpovedných spoločností so sídlom alebo prevažne pôsobiacich v Severnej Amerike. Tieto spoločnosti podnikajú v súlade s environmentálnymi, sociálnymi alebo etickými kritériami udržateľnosti v oblastiach ako zabezpečenie zdravia, zmiernenie klimatických zmien, udržateľné využívanie energií, optimalizácia využitia materiálov, šetrenie vodou a iné ciele.

Fond  neinvestuje a ani nebude investovať do sektorov, ako je americký zbrojný priemysel alebo genetické inžinierstvo plodín alebo do akcií spoločností, ktoré porušujú pracovné a ľudské práva a podobne.

Investovanie do fondu tak predstavuje príležitosť podieľať sa na úspechoch podnikania renomovaných spoločensky zodpovedných amerických spoločností.


Sme tu pre vás