TAM - Americký akciový fond

otvorený akciový podielový fond

Americký akciový fond spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. je otvorený akciový podielový fond denominovaný v mene euro.

Cieľom fondu je dosahovanie výnosu predovšetkým z pohybu cien akciových investícií, z dividend akciových investícií, ako aj z finančných nástrojov s úrokovým výnosom a zhodnotenie fondu v USD v odporúčanom investičnom horizonte.

Fond investuje do akciových investícií, dlhopisov a peňažných investícií. Pri investovaní do akcií sa fond zameriava na región Severnej Ameriky, pri dlhopisoch na štátne dlhopisy.


Sme tu pre vás