Nahlásenie poistnej udalosti životné poistenie

Poistná udalosť životné poistenie

Čo robiť v prípade poistnej udalosti

V prípade, že bola poistenej osobe alebo dieťaťu poistenej osoby diagnostikovaná niektorá z poistených kritických chorôb, pre nahlásenie tejto poistnej udalosti je potrebné doručiť do poisťovne:

 • Lekárske správy špecialistov, prípadne prepúšťacie správy po operácii, resp. po pobyte v nemocnici - originály alebo úradne overené kópie.
 • Presný zoznam dokumentov potrebných pre uplatnenie si práva na poistné plnenie pri jednotlivých typoch kritických chorôb a diagnostikovaných skutočností nájdete v poistných podmienkach.

V prípade, že bola poistenej osobe alebo dieťaťu poistenej osoby diagnostikovaná rakovina, pre nahlásenie tejto poistnej udalosti je potrebné doručiť do poisťovne:

 • Lekársku správu s dátumom prvej návštevy lekára z dôvodu prejavujúcich sa príznakov ochorenia - kópia,
 • Prepúšťaciu správu z nemocnice alebo odborného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená - originál alebo úradne overená kópia (notársky alebo matričný úrad).
 • Histologický nález s číslom preparátu – kópia.

V prípade, že došlo k úmrtiu poistenej osoby, je potrebné doručiť do poisťovne:

 • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (vyplnené tlačivo Štatistického úradu Slovenskej republiky, Obyv 3 – 12) – kópia.
 • Záver policajného vyšetrovania (v prípade smrti spôsobenej úrazom) – kópia.
 • Osobné údaje osoby, ktorá poistnú udalosť nahlasuje, prípadne oprávnenej osoby.

Smrť poistníka je potrebné poisťovni bezodkladne oznámiť. Pre uplatnenie práva na poistné plnenie je potrebné do poisťovne doručiť:

 • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (vyplnené tlačivo Štatistického úradu Slovenskej republiky, Obyv 3 – 12 kópiu).
 • Osobné údaje osoby, ktorá poistnú udalosť nahlasuje.

Vo všetkých prípadoch (ak súčasťou poistného krytia je úrazové pripoistenie/poistenie) je potrebné 

 • Vyplniť formulár Oznámenie o úraze a originál tlačiva odovzdať na našom kontaktnom mieste
 • Prvú stranu formulára vypĺňa poistená osoba, ktorá utrpela úraz, príp. zákonný zástupca poisteného dieťaťa, ktoré utrpelo úraz.
 • Druhú stranu formulára s názvom "Správa ošetrujúceho lekára" vypĺňa odborný ošetrujúci lekár poisteného, v závislosti od druhu telesného poškodenia (napr. chirurg, ortopéd a pod.).

Pre možnosť prešetrenia druhu a rozsahu trvalých následkov po úraze po uplynutí poistiteľom písomne stanoveného obdobia od vzniku úrazu (ak ste už predtým zaslali poistiteľovi formulár Oznámenie o úraze), je potrebné doručiť originál odborným lekárom vyplneného tlačiva Správa ošetrujúceho lekára – Trvalé následky po úraze (po uplynutí roka odo dňa úrazu) .

V prípade ak súčasťou poistného krytia je poistenie chirurgického zákroku, pre nahlásenie poistnej udalosti a uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné doručiť do poisťovne:

 • Oznámenie ku škodovej udalosti – chirurgický zákrok - originál.
 • Lekársku správu z vykonaného chirurgického zákroku – kópia.


Ak má klient dojednané Poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu alebo v prípade, že súčasťou poistného krytia klienta alebo spolupoistených detí je rozšírené úrazové krytie vo forme denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia po úraze, pre nahlásenie poistnej udalosti a uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné doručiť do poisťovne:

 • Vyplniť Oznámenie o liečení následkov úrazu (s príjmom)  – originál alebo Oznámenie o liečení následkov úrazu (bez príjmu)  – originál , v závislosti od toho, či v zmysle poistných podmienok výška dennej dávky závisí od výšky príjmu poistenej osoby alebo nie. 
 • Prvú stranu tlačiva vypĺňa poistená osoba, ktorá utrpela úraz, príp. zákonný zástupca dieťaťa, ktoré utrpelo úraz.
 • Druhú stranu tlačiva s názvom „Správa ošetrujúceho lekára o priebehu liečenia následkov úrazu" vypĺňa odborný ošetrujúci lekár poisteného, v závislosti od druhu telesného poškodenia.
 • V prípade Rozšíreného úrazového krytia a v prípade Poistenia dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dojednaného v Investičnom životnom poistení pre zdravie a dôchodok so Všeobecnými poistnými podmienkami platnými od 01.02.2011, nie je potrebné zamestnávateľom potvrdzovať priemerný mesačný zárobok (v prípade poisteného, ktorý je zamestnancom), resp. nie je potrebné vypĺňať tlačivo Potvrdenie Daňového úradu (v prípade poisteného, ktorý je SZČO).
 • Lekárske správy so zápisom o prvom ošetrení úrazu, následnom liečení a rehabilitácii - kópie
 • Vyplnené tlačivo poisťovne Potvrdenie Daňového úradu – originál
 • Tlačivo je potrebné vyplniť, ak je poistený SZČO a v súlade s dojednanými poistnými podmienkami sa výška dennej dávky určuje v závislosti od rozhodujúceho príjmu ku dňu vzniku úrazu.
 • Kópiu rodného listu dieťaťa – v prípade úrazu spolupoisteného dieťaťa


V prípade, že súčasťou poistného krytia klienta a jeho detí sú rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie po úraze zanechajúcom trvalé následky, pre nahlásenie tejto poistnej udalosti a uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné doručiť do poisťovne:

 • Predpis (indikáciu) lekára pre absolvovanie rehabilitácie alebo kozmetickej operácie po úraze  originál alebo úradne overenú kópiu (notársky alebo matričný úrad),
 • Lekársku správu z absolvovanej rehabilitácie alebo operačnú správu z vykonanej kozmetickej operácie - kópie,
 • Originál dokladu o platbe za vykonanú rehabilitáciu alebo absolvovanú kozmetickú operáciu po úraze s rozpisom položiek tvoriacich výslednú sumu, potvrdenú pečiatkou príslušného zdravotníckeho zariadenia.

V prípade, že bol poistníkovi po uplynutí dvoch rokov od začiatku poistenia priznaný invalidný dôchodok alebo bol uznaný invalidným a súčasťou poistnej ochrany je aj poistné krytie pre prípad invalidity a poberania invalidného dôchodku, je do poisťovne potrebné doručiť:

 • Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní / nepriznaní invalidného dôchodku –  kópia
 • Lekárska správa posudkového lekára Sociálnej poisťovne, na základe ktorej bola priznaná invalidita – originál, prípadne úradne overená kopia (notársky alebo matričný úrad).
 • Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní / nepriznaní invalidného dôchodku – kópia.
 • Lekárska správa posudkového lekára Sociálnej poisťovne, na základe ktorej bola priznaná invalidita – originál, prípadne úradne overená kopia (notársky alebo matričný úrad).
 • Vyplnené tlačivo poisťovne - Hlásenie škodovej udalosti z Poistenia pre prípad invalidity s jednorazovou výplatou – originál. 
 • Prvú stranu tlačiva vypĺňa poistený, druhú stranu vypĺňa Sociálna poisťovňa prípadne iná štátna inštitúcia v tlačive uvedená.

V prípade, že došlo k hospitalizácii poisteného alebo spolupoisteného dieťaťa v zdravotníckom zariadení a súčasťou poistného krytia sú súkromné nemocenské dávky, pre nahlásenie poistnej udalosti a uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné doručiť do poisťovne:

 • Oznámenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení - originál.
 • Kópiu prepúšťacej správy po hospitalizácii s čitateľným a jednoznačným dátumom začiatku a konca hospitalizácie, diagnózou hospitalizácie a pečiatkou a podpisom lekára.
 • Kópiu rodného listu dieťaťa – v prípade hospitalizácie spolupoisteného dieťaťa.


V prípade, že bol poistený alebo spolupoistené dieťa pracovne neschopné a súčasťou poistného krytia sú súkromné nemocenské dávky pre prípad pracovnej neschopnosti, pre nahlásenie poistnej udalosti a uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné doručiť do poisťovne:

 • Kópiu tlačiva Sociálnej poisťovne – Potvrdenie o pracovnej neschopnosti s čitateľným a jednoznačným dátumom začiatku a konca PN, diagnózou ochorenia, ktorá bola dôvodom PN a pečiatkou a podpisom lekára.
 • Kópiu rodného listu dieťaťa v prípade PN spolupoisteného dieťaťa.


Poisťovňa vyplatí poistenému poistné plnenie za dobu hospitalizácie poisteného v zdravotníckom zariadení v dôsledku vlastného ochorenia alebo úrazu, ak hospitalizácia trvala minimálne taký počet dní, ako je uvedené v poistných podmienkach. Denná dávka za hospitalizáciu sa vzťahuje na pobyt v lôžkovom zdravotníckom zariadení. Hospitalizáciu je potrebné oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu.

V prípade, že došlo k hospitalizácii poisteného v zdravotníckom zariadení, do poisťovne je potrebné doručiť:

 • Oznámenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení - originál.
 • Lekársku prepúšťaciu správu po absolvovanej hospitalizácii – kópiu.

V prípade, že bol klient pracovne neschopný a súčasťou poistného krytia poisteného alebo spolupoisteného dieťaťa je Poistenie dennej dávky za pracovnú neschopnosť, pre nahlásenie poistnej udalosti a uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné doručiť do poisťovne:

 • Vyplnené tlačivo poisťovne Oznámenie o pracovnej neschopnosti (s príjmom) – originál alebo Oznámenie o pracovnej neschopnosti (bez príjmu) – originál , v závislosti od toho, či v zmysle poistných podmienok výška dennej dávky závisí od výšky príjmu poistenej osoby alebo nie.
 • Prvú stranu tlačiva vypĺňa poistená osoba, príp. zákonný zástupca dieťaťa.
 • Vyplnené tlačivo poisťovne musí byť predložené poisťovni bez zbytočného odkladu po začatí pracovnej neschopnosti, najneskôr v deň nasledujúci po uplynutí karenčnej doby dojednanej v poistnej zmluve.
 • V prípade Poistenia dennej dávky za pracovnú neschopnosť dojednaného v Investičnom životnom poistení pre zdravie a dôchodok so Všeobecnými poistnými podmienkami platnými od 01.02.2011, nie je potrebné zamestnávateľom potvrdzovať priemerný mesačný zárobok (v prípade poisteného, ktorý je zamestnancom), resp. nie je potrebné vypĺňať tlačivo Potvrdenie Daňového úradu (v prípade poisteného, ktorý je SZČO).
 • Vyplnené tlačivo poisťovne Potvrdenie o trvaní alebo ukončení pracovnej neschopnosti  – originál
 • Ak je poistený PN dlhšie ako 30 dní po uplynutí karenčnej doby, je v závislosti od dojednaných poistných podmienok platných pre poistnú zmluvu povinný dať si túto pokračujúcu PN opätovne potvrdiť ošetrujúcim lekárom na tlačive poisťovne po každých 30 dňoch jej trvania po uplynutí karenčnej doby, resp. po každých 30 dňoch jej trvania po uplynutí karenčnej doby vždy k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci, a najneskôr do 30 dní doručiť potvrdenie do sídla poisťovne.
 • Vyplnené tlačivo poisťovne Potvrdenie Daňového úradu – originál
 • Tlačivo je potrebné vyplniť, ak je poistený SZČO a v súlade s dojednanými poistnými podmienkami sa výška dennej dávky určuje v závislosti od rozhodujúceho príjmu ku dňu nasledujúcemu po uplynutí karenčnej doby.
 • Prepúšťacia správa z hospitalizácie (iba v prípade pracovnej neschopnosti v zahraničí) s čitateľným a jednoznačným dátumom začiatku a konca hospitalizácie, diagnózou hospitalizácie a pečiatkou a podpisom lekára.


V prípade, že príde k asistenčnej udalosti bližšie špecifikovanej v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zdravotných asistenčných služieb , ďalej len „OPP – ZAS", máte právo, aby asistenčná spoločnosť zorganizovala, prípadne zorganizovala
a uhradila asistenčné služby v rozsahu a až do výšky limitov uvedených v OPP – ZAS.

 • Vznik asistenčnej udalosti oznámte prosím bez zbytočného odkladu na telefónnom čísle + 421 220 664 220.
  Stredisko asistenčnej služby je v prevádzke: 24 hodín denne, 365 dní v roku.
 • Asistenčnou spoločnosťou je AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika.
 • Poistenie zdravotných asistenčných služieb sa vzťahuje na asistenčné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky v dôsledku hospitalizácie v Slovenskej republike, a to i v prípade, ak k úrazu alebo chorobe, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu došlo na geografickom území Európy. Asistenčné plnenie je poskytované výlučne na území Slovenskej republiky.

V prípade, že príde k asistenčnej udalosti bližšie špecifikovanej v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie 2. lekárskeho názoru - program Second medical opinion , ďalej len „OPP-2LN-SMO", asistenčná spoločnosť zorganizuje a uhradí odovzdanie všetkých relevantných dát, ktoré sa týkajú asistenčnej udalosti poskytovateľovi služieb, ktorý na základe dodaných dát posúdi diagnózu alebo liečbu poisteného doporučenou ošetrujúcim lekárom poisteného.
Asistenčná spoločnosť pre Vás tiež zorganizuje a uhradí odovzdanie posudku spracovaného poskytovateľom služieb, a to vrátane všetkej lekárskej dokumentácie, ktorú ste asistenčnej službe poskytli.

 • Pre uplatnenie nároku na asistenčné plnenie kontaktujte prosím asistenčnú spoločnosť na tel. čísle + 421 220 664 220.
 • Asistenčnou spoločnosťou je AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika.
 • Poistenie 2. lekárskeho názoru – program Second medical opinion, sa vzťahuje na poisteného, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo iný registrovaný pobyt trvalého charakteru na území štátov priamo susediacich so Slovenskou republikou.

Cestovné poistenie zahŕňa:

 • Poistenie liečebných výdavkov
 • Poistenie zásahu horskej služby
 • Poistenie asistenčných služieb
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie predčasného návratu
 • Poistenie nevyužitej dovolenky
 • Poistenie vyslania náhradného pracovníka
 • Poistenie právnej asistencie

Je určené na zabezpečenie poistených pri ich turistických, študijných a pracovných cestách administratívneho charakteru do zahraničia, s výnimkou Poistenia zásahu horskej služby, ktoré je platné iba na území Slovenskej republiky, nie v zahraničí.

UPOZORNENIE
Wüstenrot poisťovňa, a. s. pristúpila k zmene poskytovateľa asistenčných služieb k Cestovnému poisteniu.
Zmena poskytovateľa asistenčných služieb k cestovnému poisteniu je vo Vašej poistnej zmluve účinná od výročného dňa začiatku poistenia v roku 2018, ak Vám bol benefit cestovného poistenia priznaný pri uzatváraní poistnej zmluvy.
V prípade, ak Vám bol benefit cestovného poistenia priznaný v priebehu trvania poistnej zmluvy, bude zmena poskytovateľa asistenčných služieb k cestovnému poisteniu vo Vašej poistnej zmluve účinná od výročného dňa dojednania cestovného poistenia v roku 2018.

Od termínu účinnosti zmeny poskytovateľa asistenčných služieb na Vašej poistnej zmluve, v prípade vzniku škodovej udalosti kontaktujte asistenčnú spoločnosť Europ Assistance s.r.o. na telefónnom čísle asistenčnej centrály +421 220 510 823, alebo písomne na adrese Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 – Praha 4, Česká republika.

Do termínu účinnosti zmeny poskytovateľa asistenčných služieb na Vašej poistnej zmluve, v prípade vzniku škodovej udalosti kontaktujte asistenčnú spoločnosť AXA-ASSISTANCE CZ, s.r.o. na telefónnom čísle asistenčnej centrály + 421 220 664 220, alebo písomne na adrese AXA-ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika.

Pracovníci oboch asistenčných centrál:

 • hovoria po slovensky aj po česky
 • k dispozícii sú 24 hodín denne, 365 dní v rokuPre písomné nahlásenie škodovej udalosti z cestovného poistenia použite dôkladne vyplnené tlačivo Oznámenie o škodovej udalosti - Cestovné poistenie.
 • Wüstenrot poisťovňa, Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

Sme tu pre vás