Call Centrum:

Stavebné sporenie v roku 2019

 1. Štátnu prémiu po novom získa klient s príjmom do 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku (pozn.: vychádza sa z priemernej výšky príjmu za rok, ktorý predchádza roku, za ktorý si stavebný sporiteľ uplatňuje nárok na štátnu prémiu).
 2. Prvýkrát sa to bude vzťahovať na poskytnutie štátnej prémie za rok 2019, a to podľa výšky príjmu za rok 2018.
 3. Deti majú nárok na štátnu prémiu automaticky. Pri detskom sporení Krôčik sa nepreveruje výška príjmu rodiča, klient má automaticky nárok na štátnu prémiu.
 • Pre rok 2019 je výška štátnej prémie 2,5 % z vkladov, maximálne 70 €/osobu. 
 • Na získanie plnej výšky štátnej prémie to predstavuje vklad na účet stavebného sporenia 2 800 €/rok, resp. 233,4 €/mesiac. 
 • V prípade nižšieho ročného či mesačného vkladu klient získa alikvotnú časť štátnej prémie, a to 2,5 % z uskutočnených vkladov.
 • Ak si klient stavebné sporenie uzatvorí v druhej polovici kalendárneho roka, štát mu za daný rok pridelí max. ½ z nárokovateľnej časti štátnej prémie.
 • Platí to len v roku uzavretia zmluvy, v ďalších rokoch už sporiteľ môže získať plnú štátnu prémiu (aj pri uskutočnení vkladu v druhej polovici roka).
 • Sporitelia, ktorí nechcú/nemôžu čakať na pridelenie výhodného stavebného úveru (ten je možné čerpať po min. 2 rokoch sporenia a nasporení istej časti prostriedkov), využívajú okamžitý medziúver. 
 • Časť splátky medziúveru, ktorá smeruje na tzv. dosporenie, bola v minulosti zhodnocovaná štátnou prémiou. Od 1.1.2019 táto možnosť zaniká, štátna prémia sa pri medziúveroch už neprideľuje.
 • Novela zákona o stavebnom sporení zrušila tzv. priateľských sporiteľov, ktorí (ak nečerpali úver) nemuseli po uplynutí 6-ročného cyklu dokladovať účel použitia nasporenej sumy. 
 • Klienti so zmluvou uzatvorenou do 31.12.2018 majú túto možnosť naďalej. Na zmluvách uzatvorených po 1.1.2019 už bude potrebné zdokladovať použitie nasporenej sumy (na účely spojené s bývaním) aj po 6 rokoch sporenia, ak klient nechce prísť o pripísanú štátnu prémiu.

je naďalej výhodné

 • Stavebným sporením klient získava právny nárok na stavebný úver s výhodnými podmienkami a dlhodobou garanciou, ktorý môže slúžiť na dofinancovanie k úveru na bývanie do 100 % hodnoty kupovanej nehnuteľnosti.
 • Klient, ktorý v súčasnosti požiada o úver na bývanie, musí preukázať vlastné zdroje v určitej výške (cca 20 %).
 • Stavebné sporenie je optimálnym riešením, poskytuje efektívne zhodnotenie vkladov a výhodnejšie dofinancovanie ako napr. spotrebný úver.
 • V porovnaní s inými finančnými produktmi poskytuje stavebné sporenie vyššie zhodnotenie vkladov pri nulovom riziku a zároveň stavebný úver s garanciou nízkeho úroku a splátky až na 30 rokov.
 • Je to finančná výhoda a istota pre klienta – ojedinelý benefit, ktorý na trhu poskytuje iba stavebné sporenie.
 • Fixácie podmienok sú u iných úverov na bývanie podstatne kratšie, a tak klient musí do budúcna počítať s nárastom úrokovej sadzby/splátky vplyvom výkyvov na finančných trhoch.
 • Úroková sadzba a splátka stavebného úveru/medziúveru je vopred známa na celé obdobie splácania, teda na 20 až 30 rokov.
 • Výška úroku je jasne definovaná pre každého klienta rovnako (neznamená spodnú hranicu „od“ s možným navýšením pri konkrétnom žiadateľovi) a umožňuje dlhodobo plánovať individuálny či rodinný rozpočet.
 • Financovanie prostredníctvom stavebného úveru/medziúveru umožní klientovi minimalizovať mesačnú splátku.
 • Spotrebiteľské úvery v komerčných bankách majú kratšiu dobu splatnosti, čo zvyšuje splátku a zaťaženie rodinného rozpočtu.
 • Aj klient bez nároku na štátnu prémiu má možnosť dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie vkladov, vďaka úročeniu, ktoré poskytuje Wüstenrot stavebná sporiteľňa: ročný úrok (aktuálne 1,5 % p.a. s garanciou na 6 rokov) + 2 % úrokový bonus v prvom roku sporenia (na vklady do výšky 2 800 €).
 • Klienti s nárokom na štátnu prémiu k uvedeným 3,5 % od WSS získajú ešte 2,5 % od štátu (spolu až 6 % v roku 2019 z celých vkladov, nielen z úrokov; v ďalších rokoch 6-ročného sporenia má klient s nárokom na štátnu prémiu istotu 4%-ného zhodnotenia vkladov, ak sa výška štátnej prémie nezmení).
 • Každý klient sporí len toľko, koľko mu dovoľuje príjem, resp. rodinný rozpočet. 
 • Výšku a periodicitu vkladov si reguluje podľa svojich možností; ani dočasné pozastavenie sporenia (v prípade zhoršenej finančnej situácie) nie je nijako sankcionované. 
 • Možnosť najvyššieho dostupného zhodnotenia vkladov nie je podmienená minimálnym vkladom na začiatku či v priebehu sporenia.
 • Stavebné sporenie je vhodné pre každú vekovú kategóriu
 • Detské sporenie s benefitom vo forme dvojakého poistenia, ktorým rodič zabezpečí dieťa bez akýchkoľvek výdavkov.
 • Sporenie pre mladých ľudí do aj nad 35 rokov, ako aj pre klientov v zrelom veku.
 • Vklady sporiteľov sú chránené Fondom ochrany vkladov do výšky 100 000 €.
 • Motivuje ľudí sporiť – vytvárať si rezervu a prevziať zodpovednosť za svoju finančnú situáciu i bývanie.

Sme tu pre vás