Informácie o udržateľnosti

Zverejňovanie informácii podľa nariadenia EÚ

Informácie podľa Nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti  v sektore finančných služieb


Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom  Digital Park I, Einsteinova 21 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 31383408, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.: 757/B (ďalej aj ako „WP“) v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Sustainable Finance Disclosure Regulation - ďalej ako „SFDR“) poskytuje nasledovné informácie.
1.  ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA


Európska únia schválila v novembri 2019 Nariadenie SFDR zamerané na zvýšenie transparentnosti pri informovaní koncových investorov (klientov) o vplyve investícií na udržateľný rozvoj a o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť v sektore finančných služieb, aby sa zabezpečila perspektíva a príležitosti aj pre budúce generácie, tzn. je potrebná udržateľná transformácia hospodárskeho systému v zmysle spravodlivej zmeny.

Podľa SFDR je riziko ohrozujúce udržateľnosť udalosť v environmentálnej, sociálnej oblasti alebo oblasti riadenia a správy (ďalej ako „ESG riziká“) alebo podmienka, ktorej výskyt by mohol mať významný nepriaznivý vplyv, skutočný alebo potenciálny, na hodnotu investície.

Cieľom SFDR je redukcia informačnej asymetrie vo vzťahoch medzi klientmi a účastníkmi finančného trhu alebo finančnými poradcami, pokiaľ ide o zahrnutie rizík ohrozujúcich udržateľnosť, zohľadnenie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, propagáciu ekologických alebo sociálnych prvkov a pokiaľ ide o udržateľné investície. Tieto informačné asymetrie sa majú odstrániť prostredníctvom povinných predzmluvných informácií a priebežného zverejňovania informácií účastníkmi finančného trhu a finančnými poradcami pre konečných investorov.
2.  NAŠE CIELE V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI


WP sa riadi svojou ESG stratégiou  (vrátane nadväzujúcich interných politík), ktorá zohľadňuje tieto (tzv. ESG) faktory:


E = Environmentálne. Medzi environmentálne faktory radíme napr. klimatickú zmenu, biodiverzitu, nakladanie s vodnými zdrojmi, nakladanie s energiami a odpadom a pod.

S = Sociálne. Medzi sociálne faktory radíme napr. ľudské práva, rovnosť práv, zdravie a bezpečnosť, vzdelanie, detskú pracovnú silu a pod.

G = Governance (riadenie a správa spoločnosti). Medzi governance faktory radíme napr. transparentnosť, etiku a integritu v podnikaní a v dodržiavaní zákonov, korupciu, daňovú zodpovednosť a pod.


2.1   ENVIROMENTÁLNE FAKTORY


Wüstenrot poisťovňa, a.s. nepatrí medzi priemyselné spoločnosti, ktorých predmet podnikania súvisí zásadne so znečisťovaním životného prostredia. Napriek tomu si vo WP uvedomujeme svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a máme za cieľ nasledovné:

 • minimalizáciu a separovanie odpadu (papier, plasty, elektroodpad a pod.) ako aj jeho ekologickú likvidáciu;
 • digitalizáciu procesov (najmä v oblasti komunikácie s klientami – online likvidácie poistných udalostí, uzatváranie poistných zmlúv online, informovanie klientov cez Wüstenrot portál), ktorá umožňuje znižovať napr. spotrebu papiera a emisie (klienti nemusia cestovať na pobočky/poštu);
 • podporu zamestnancov vo využívaní ekologických možností na cestu do práce (bicykel a pod.) a súčasne sa snažíme o znižovanie emisií pri pracovných cestách používaním video-konferenčných hovorov.

Významným krokom k plneniu environmentálnych cieľov je tiež zmena sídla (ústredia) spoločnosti do modernejších a úspornejších priestorov, ktoré sú ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu (zníženie podlahovej plochy a úspory energií).


2.2   SOCIÁLNE FAKTORY


Dodržiavanie ľudských práv, zdravie a bezpečnosť, rovnosť práv a príležitostí, vzdelanie patria k základným pilierom WP. Diskriminácia, či už na základe pohlavia, veku, viery, politického presvedčenia, či akéhokoľvek iného faktora je neprípustná. Bližšie pravidlá sú riešené v iných platných interných normách spoločnosti.

WP sa riadi svojim platným Etickým kódexom, ktorého cieľom je posilniť vedomie existencie etických princípov a potreby ich rešpektovania v každodennej činnosti, upevniť systém vnútropodnikových etických hodnôt, noriem a foriem im zodpovedajúceho profesijného správania sa. Etický kódex určuje základné etické princípy, ktoré spoločnosť uplatňuje pri svojom podnikaní a vo vzájomných vzťahoch s konkurenciou, externými či internými klientmi.

WP sa aktívne zapája do aktivít charitatívneho charakteru a podporuje účasť svojich zamestnancov na dobrovoľníckych aktivitách.

WP má vo vzťahu k zamestnancom vypracovaný pracovný poriadok. Kolektívna zmluva spoločnosti upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.


2.3   GOVERNANCE FAKTORY


WP:

 • dbá na dodržiavanie zákonov vo všetkých svojich činnostiach,
 • snaží sa o maximálnu transparentnosť voči klientom, zamestnancom, akcionárom i dozorným orgánom,
 • nepripúšťa žiadnu korupciu,
 • riadne a načas si plní svoje daňové povinnosti,
 • nemá sídlo, ani žiadne svoje aktivity nepresúva do daňových rajov,
 • je riadená v súlade so zásadami dobrej správy a riadenia spoločnosti.


V zmysle zásad dobrej správy a riadenia spoločnosti má WP najmä stanovenú transparentnú organizačnú štruktúru, vhodné a jednoznačné rozdelenie zodpovednosti, určené podmienky Fit a Proper (odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti) manažmentu a kľúčových osôb, ustanovené kľúčové osoby ako komponent corporate governance, účinný systém riadenia rizík, pravidlá a postupy v písomnej forme, účinný systém vybavovania sťažností, účinný systém výmeny informácií.

WP sa o.i. riadi platnou internou normou „Koncepciou dodržiavania súladu s predpismi“, ktorej cieľom je zabezpečenie súladu konania spoločnosti so všetkými aplikovateľnými pravidlami, a to najmä súladu vnútorných predpisov so všeobecne záväznými predpismi, ako aj súladu navrhovaných procesov a postupov so všeobecne záväznými predpismi a etickými princípmi. Taktiež má vypracované ďalšie interné normy upravujúce vyššie uvedené činnosti.

WP má v rámci Etického kódexu, ako aj Compliance poriadku upravené pravidlá o prijímaní alebo poskytovaní darov, ako aj  účasti na spoločenských podujatiach. V rámci Compliance poriadku sú upravené o.i. aj protikorupčné opatrenia, opatrenia v oblasti ochrany osobných údajov, konfliktu záujmov, whistleblowingu.

WP má taktiež detailne vypracované postupy pri výbere externých dodávateľov v základnom dokumente Pravidlá outsourcingu.

Oblasť riadenia a správy sa pravidelne zaoberá dôležitou témou akou je aj ochrana osobných údajov. Ochrana osobných údajov je dôležitým záujmom a citlivosť na túto tému zdieľame s našimi klientmi. Ochrana osobných údajov upravuje zákonné nakladanie s údajmi klientov, a tým našich klientov chráni. V spoločnosti sa téma ochrany údajov realizuje prostredníctvom komplexných pravidiel a procesov, ktoré sú upravené v základnom dokumente Ochrana osobných údajov.
3.  INVESTIČNÉ ROZHODOVANIE


WP posudzuje ESG rizika len prostredníctvom tzv. „K.O. kritérií“, ktoré majú zjednodušene za úlohu diskvalifikovať konkrétne aktíva. Tento proces je riešený v platnej Investičnej stratégií WP.

WP napr. neinvestuje do aktív:

 • emitovaných štátmi, v ktorých dochádza k porušovaniu základných ľudských práv, alebo ktoré vyvíjajú jadrové zbrane,
 • emitovaných spoločnosťami, ktoré ťažia energetické uhlie, alebo ktorých hlavná podnikateľská činnosť súvisí so spaľovaním energetického uhlia,
 • Emitovaných spoločnosťami, ktoré vyrábajú tabakové výrobky, alkohol, alebo zbrane, na ktoré sa vzťahuje niektorý z nasledujúcich medzinárodných dohovorov:
  • Ottawský dohovor (protipechotné míny);
  • Dohovor o kazetovej munícii (kazetová munícia/kazetové bomby);
  • Dohovor o biologických a toxických zbraniach (biologické zbrane);
  • Dohovor o chemických zbraniach (chemické zbrane).


Investičný rozhodovací proces sa týka aj investícií v produktoch založených na investovaní (investičné životné poistenie). V tomto prípade však WP nemá možnosť aktívne ovplyvniť investičné rozhodovanie správcu aktív. WP však dôsledne a starostlivo dbá pri výbere správcov aktív a spolupracuje s renomovanými správcami aktív, ktorí sú dohliadaní dozornými orgánmi svojej krajiny a ktorí striktne dbajú na dodržiavanie legislatívy.

WP aj z vyššie uvedeného spolu s aktuálnou nedostatočnou komplexnosťou a kvalitou dát od jednotlivých správcov nemá formálne začlenené posudzovanie ESG rizík a ich nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti zavedené do svojho investičného rozhodovacieho procesu vrátane investícií v produktoch založených na investovaní.  

WP súčasne nevylučuje, že medzi podielovými fondmi, ktoré ponúka klientom v rámci svojich investičných stratégií v produktoch investičného životného poistenia sú fondy, ktorých rozsah začlenenia ESG rizík nie je zverejnený, alebo nie je relevantný.
4.  NAŠE PRODUKTY


SFDR rozdeľuje produkty do troch základných kategórií:

 • finančný produkt je transparentný v tom, ako sú riziká spojené s udržateľnosťou integrované do produktu (článok 6 SFDR);
 • finančný produkt investuje s ohľadom na environmentálne, sociálne kritéria a kritéria riadenia a správy (Environmental, Social and Governance), alebo ich kombináciu (článok 8 SFDR);
 • finančný produkt má udržateľné investície ako svoj cieľ (článok 9 Nariadenia).


WP klasifikuje svoje produkty IŽP podľa článku 6, čo znamená, že naše produkty momentálne nepresadzujú environmentálne, sociálne kritéria a kritéria riadenia a správy, alebo ich kombináciu a nemajú udržateľné investície ako svoj cieľ.

Dôvodom je skutočnosť, že finančný produkt sa uzatvára väčšinou na dlhšiu dobu (odporúčaná doba držby je 30 rokov) a je ťažké odhadnúť relevantné dopady rizík ohrozujúcich udržateľnosť na budúce výnosy z tohto finančného produktu, a zároveň WP nedisponuje všetkými potrebnými informáciami od tretích strán (účastníkov finančného trhu), ktoré by jej v danej súvislosti umožnili zohľadniť ESG riziká a poistníkom tak umožnila plnohodnotne zohľadniť ESG riziká pri prijímaní informovaného investičného rozhodnutia. Identifikáciu ESG rizík vo všeobecnosti vykonáva správca fondu.

Do budúcna, aj s ohľadom na trendy a postupné smerovanie EÚ ekonomík k udržateľnému rozvoju, bude WP ďalej postupne začleňovať ESG riziká vo svojich politikách a aj v investičnom rozhodovacom procese.

WP investuje do podielových fondov alebo iných spoločných investičných nástrojov spravovaných externým správcom aktív (okrem Fondu Wüstenrot spravovaným WP), pričom investičnú stratégiu určuje správca aktív. Zoznam externých správcov aktív:


Podrobnosti o tom, ako títo externý správcovia začleňujú ESG riziká do procesu rozhodovania o investovaní, sú k dispozícii na webových stránkach daného externého správcu.
5.  POLITIKA ODMEŇOVANIA


Koncepcia odmeňovanie WP je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a rizikovým apetítom spoločnosti. V súlade s ňou je posudzovanie výkonnosti zamestnancov založené na rade cieľov finančnej a nefinančnej výkonnosti.

Koncepcia odmeňovania Spoločnosti je riadená rodovo neutrálnymi princípmi, čo predstavuje hlavne zásadu, že zamestnanci sú odmeňovaní za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty nezávisle od svojho pohlavia.

Rodovo neutrálna Koncepcia odmeňovania uplatňovaná WP zabezpečuje najmä, aby všetky aspekty odmeňovania boli rodovo neutrálne vrátane podmienok priznávania a vyplácania odmien.

Aspekty pri určovaní odmeňovania zamestnancov, pri ktorých sa uplatňuje rodová rovnosť sú najmä:

 • vzdelanie, profesionalita a odborná príprava,
 • zručnosti, úsilie, a zodpovednosť za vykonanú prácu a charakter príslušných úloh,
 • miesto zamestnania, hierarchická úroveň zamestnanca a či má riadiacu zodpovednosť,
 • nedostatok pracovníkov dostupných na trhu práce na špecializované pozície,
 • charakter pracovnej zmluvy vrátane toho, či ide o zmluvu na dobu určitú alebo zmluvu na dobu neurčitú,
 • dĺžka odbornej praxe zamestnancov, odborná certifikácia zamestnancov,
 • primerané výhody pre zamestnancov s manželskými partnermi a závislými rodinnými príslušníkmi vrátane vyplácania dodatočných príspevkov na domácnosť a na deti.

Nezohľadňovanie nepriaznivých vplyvov

WP nemá posudzovanie ESG rizík a ich nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti formálne zavedené do svojho investičného rozhodovacieho procesu v prípade podkladových aktív pre produkty IŽP a to z dôvodov:

 • finančný produkt sa uzatvára väčšinou na dlhšiu dobu (odporúčaná doba držby je 30 rokov) a je ťažké odhadnúť relevantné dopady rizík ohrozujúcich udržateľnosť na budúce výnosy z tohto finančného produktu, a zároveň
 • WP nemá možnosť ovplyvniť investičné rozhodovanie jednotlivých správcov aktív, a zároveň
 • WP nedisponuje všetkými potrebnými informáciami od tretích strán (účastníkov finančného trhu), ktoré by jej v danej súvislosti umožnili zohľadniť ESG riziká.

Do budúcna, aj s ohľadom na trendy a postupné smerovanie EÚ ekonomík k udržateľnému rozvoju, bude WP ďalej postupne začleňovať ESG riziká vo svojich politikách a aj v investičnom rozhodovacom procese.

WP však dôsledne a starostlivo dbá pri výbere správcov aktív a spolupracuje s renomovanými správcami aktív, ktorí sú dohliadaní dozornými orgánmi svojej krajiny a ktorí striktne dbajú na dodržiavanie legislatívy

WP investuje do podielových fondov alebo iných spoločných investičných nástrojov spravovaných externým správcom aktív (okrem Fondu Wüstenrot spravovaným WP), pričom investičnú stratégiu určuje správca aktív. Zoznam externých správcov aktív:

 • Tatra Asset Management, správ. spol, a. s.
 • C-QUADRAT Investment AG
 • Spängler IQAM Invest GmbH

Podrobnosti o tom, ako títo externý správcovia začleňujú ESG riziká do procesu rozhodovania o investovaní, sú k dispozícii na webových stránkach daného externého správcu.

WP a jej finanční agenti nemajú posudzovanie ESG rizík a ich nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti formálne zavedené do svojho procesu poistného poradenstva a to z dôvodov:

 • finančný produkt sa uzatvára väčšinou na dlhšiu dobu (odporúčaná doba držby je 30 rokov) a je ťažké odhadnúť relevantné dopady rizík ohrozujúcich udržateľnosť na budúce výnosy z tohto finančného produktu, a zároveň
 • WP nemá možnosť ovplyvniť investičné rozhodovanie jednotlivých správcov aktív, a zároveň
 • WP nedisponuje všetkými potrebnými informáciami od tretích strán (účastníkov finančného trhu), ktoré by jej v danej súvislosti umožnili zohľadniť ESG riziká a poistníkom tak umožnila plnohodnotne zohľadniť ESG riziká pri prijímaní informovaného investičného rozhodnutia. Identifikáciu ESG rizík vo všeobecnosti vykonáva správca fondu a informácie poskytnuté správcom fondu môžu byť zohľadňované v rámci poskytovaného investičného poradenstva.

Poistné poradenstvo je striktne vykonávané podľa klientskych požiadaviek a potrieb, finančnej situácie, skúseností, znalostí a na základe preferencií klienta z hľadiska záujmu o udržateľné investície.

Sme tu pre vás