Call Centrum:

Životné poistenie pre zdravie a dôchodok

poistenie odporúčané našimi klientmi

benefity_11

Finančná istota pre rodinu

v prípade úmrtia poisteného

benefity_3

Zabezpečenie splácania

vašich úverov a pôžičiek

benefity_12

Komplexná poistná ochrana

vášho zdravia a zdravia vašich detí

Výhody poistenia

Získajte finančnú istotu pre najbližších v prípade úmrtia.
Prístup k peniazom

aj bez dedičského konania

Možnosť využiť

celoročné cestovné poistenie pre rodinu

Navyše získavate

poistnú ochranu pre vaše deti

Ďalšie informácie o životnom poistení pre zdravie a dôchodok

  • Poistenie až 23 kritických chorôb, vrátane operačných zákrokov
  • Poistné plnenie pri diagnostikovaní kritických chorôb až do výšky 199 % poistnej sumy
  • Denné dávky za hospitalizáciu aj za práceneschopnosť
  • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou 400 %, ako aj bez progresie
  • Preplatenie rehabilitačných nákladov a nákladov na kozmetické operácie po úraze
  • Denné dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
  • Poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom s dvojnásobným plnením v prípade smrti úrazom v dôsledku dopravnej nehody
  • Poistenie pre prípad poberania invalidného dôchodku
  • V prípade invalidity oslobodenie od platenia poistného
  • Spolu so životným poistením získate poistnú ochranu pre všetky vaše deti na kritické choroby, denné dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, za hospitalizáciu, za pracovnú neschopnosť, trvalé následky úrazu s progresiou 400 %, ako aj bez progresie, rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie či cestovné poistenie

Máte záujem o životné poistenie pre zdravie a dôchodok?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás