Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Zoznam fondov a ich spravovateľov

  Fond Wüstenrot

  • Bezpečné investovanie pod správou Wüstenrot poisťovne. Na rozdiel od ostatných fondov investuje na Slovensku. Zmena kurzu nezávisí od zmeny na burze, ale od úspechu poisťovne pri investovaní.

  IQAM Balanced Protect 95 (RT) (Fond výkonu a záruky)

  • Zmiešaný zaistený fond, ktorý umiestňuje investície do dlhopisov a akcií tak, že zaisťuje 95 % najvyššieho kurzu v každom okamihu počas celej doby investovania.

  Spängler IQAM Equity Select Global (Fond globálnych investícií)

  • Fond investuje do najvýznamnejších medzinárodných akciových fondov. Hlavná oblasť sa skladá z globálneho investovania do fondov, zatiaľ čo jednotlivé rozhodnutia o alokácii aktív sú realizované správcami jednotlivých fondov.

  IQAM Equity Emerging Markets (RT) (Fond rýchlo rastúcich krajín)

  • Portfólio manažment vyberá z množstva akciových spoločností na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií. Kombináciou týchto kritérií dokážu efektívnejšie diverzifikovať možné riziko z investovania.

  THEAM Quant - Multi Assets Diversified

  • Cieľom nového fondu je dosiahnuť rast kapitálu v strednodobom časovom horizonte pomocou investovania do diverzifikovaného portfólia investičných nástrojov. Jednotlivé zložky, do ktorých fond investuje, sú vyberané pomocou systematickej metódy výberu, ktorá sa uplatňuje na rôzne druhy aktív.

  Prvý realitný fond (IAD Prvý realitný fond, o.p.f.)

  • Fond rozkladá riziko investovaním do odlišných typov nehnuteľností a regiónov a využíva výbornú znalosť domáceho trhu nehnuteľností. Má dobrú predpovedateľnosť a stabilitu ziskov a je vhodný nielen pre konzervatívnych, ale aj pre dynamických investorov.

  C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

  • Ide o zmiešaný podielový fond denominovaný v mene euro, ktorý môže svoje aktíva investovať do podielových fondov (akciových, dlhopisových, peňažných), akcií a derivátov. Fond je vo svojej investičnej stratégii veľmi flexibilný. Jednotlivé typy aktív vyberá na základe aktuálnych trhových trendov tak, aby investorom z dlhodobého hľadiska poskytoval rast vo všetkých fázach trhu. Deriváty využíva na účely zaistenia.

  Success absolute

  • Success absolute je zmiešaný fond. Investuje minimálne 51 % majetku fondu do podielov v iných investičných fondoch. Podiely v akciových fondoch, akcie a akciám rovnocenné cenné papiere môžu tvoriť celkovo maximálne 50 % majetku fondu

  Success relative

  • Success relative je zmiešaný fond. Investuje minimálne 51 % majetku fondu do podielov v iných investičných fondoch. Investície do fondov peňažného trhu, resp. fondov blízkych finančnému trhu môžu tvoriť maximálne 49 % majetku fondu. 

  Náš prvý fond - Fond Wüstenrot - spravuje Wüstenrot poisťovňa.

  Správcom ďalších troch fondov je Carl Spängler KAG, rakúska správcovská spoločnosť založená v Salzburgu, ktorej akcionármi sú najstaršia privátna rakúska banka Bankhaus Carl Spängler (založená v roku 1828), Wüstenrot Versicherung (náš hlavný akcionár), Porsche Bank a Komora lekárov Salzburg.

  Spängler KAG je jedinečná v tom, že si pre správu fondov vyberá zo všetkých svetových fondmanažérov tých, ktorí sú najvhodnejšími pre daný fond, preto jej fondy dosahujú nadpriemerné výsledky. Správcom fondu THEAM Quant Multi Assets Diversified je spoločnosť THEAM, 100% dcérska spoločnosť BNP Paribas Investment Partners. Správcom fondu IAD Prvý realitný fond, o.p.f. je IAD Investments, správ. spol., a.s., Bratislava.


  Pre informácie o správcovskom poplatku jednotlivých správcovských spoločností vyberte jednu z nasledujúcich položiek:

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.