Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Poistenie právnej ochrany

  Poistenie právnej ochrany

  Zorientujte sa vďaka právnikovi v spleti paragrafov, aby ste sa nemuseli vzdať uplatnenia svojich nárokov.

  • právnu ochranu poskytujeme v oblasti súkromných práv 
   (poistenie Basic, Auto vodič alebo Perfekt)
  • aj v oblasti podnikania (Biznis, Biznis doprava 2)

   

  Poistenie onlineMám záujem

  Výhody poistenia

  Vďaka poisteniu právnej ochrane máte istotu, že sa v prípade problémov môžete obrátiť na právnika, ktorý vám bude k dispozícii.

  • 24 hodín denne vám poskytneme právne poradenstvo telefonicky
  • profesionálny právnik pre vás bude pripravený uplatňovať a obhajovať vaše práva
  • uhradíme správne, súdne poplatky a výdavky na právne zastupovanie
   v prípade sporu
  • uhradíme náklady na sprostredkovanie zloženia kaucie až do výšky
   10 500 €
   (za účelom predísť väzbe)
  • slobodný výber advokáta
  • poistenie bez spoluúčasti
  • uhradíme náklady až do výšky 35 000 € v poistení PRIVAT a 70 000 €
   v poistení BIZNIS

  Právna ochrana v oblasti súkromných práv:

  Poistenie Basic

  Stavajte vašu právnu ochranu na pevných základoch istoty vďaka nám.
  Poistenie právnej ochrany vám poskytne svoje služby pre prípad sporov* (okrem sporov súvisiacich s motorovým vozidlom, jeho prevádzkou a vedením) týkajúcich sa týchto oblastí: 
  • náhrada škody (ochrana práv poškodeného)
  • trestné/priestupkové/správne právo (ochrana práv obvineného)
  • záväzkové spory (ochrana práv objednávateľa)
  • poistné spory (s komerčnými poisťovňami vrátane našej okrem sporov z poistenia právnej ochrany) 
  • nájomné právo (ochrana práv nájomcu)
  • vlastnícke právo (ochrana nehnuteľností uvedených v poistnej zmluve + hnuteľné veci) 
  • susedské spory (ochrana nehnuteľností uvedených v poistnej zmluve)
  • pracovné právo (ochrana práv zamestnanca)
  • diskriminácia (ochrana práv diskriminovaného)
  •  * poskytnutá je právna ochrana v situácii, kedy k porušeniu povinnosti/neoprávnenému zásahu došlo zo strany tretej osoby s výnimkou trestného/priestupkového/správneho práva.


  Výhody poistenia:

  • za 65  ročne úhrada nákladov až do výšky 35 000 
  • od začiatku sporu po jeho ukončenie vám zabezpečíme kvalifikovanú právnu pomoc a zastupovanie
  • uhradíme náklady na advokáta, znalca, súd či prvú exekúciu
  • istota, že v prípade potreby sa má klient na koho obrátiť vrátane mimosúdneho riešenia problému 
  • možnosť poistiť seba aj rodinu (manžel/manželka, druh/družka a osoby v pestúnskej alebo v opatrovníckej starostlivosti ak s vami žijú v spoločnej domácnosti, tiež deti do 26 rokov, ak žijú s vami v spoločnej domácnosti, sú slobodné a nevykonávajú pravidelnú zárobkovú činnosť) na jednej poistnej zmluve za výhodnejšiu cenu poistného 

  Podmienky:

  • právna pomoc je poskytnutá v prípadoch súvisiacich so súkromným životom poistených v prípadoch súvisiacich s hnuteľným a nehnuteľným majetkom poistného patriacim do jeho výlučného vlastníctva, prípade do podielového spoluvlastníctva – ak všetci podieloví spoluvlastníci sú poistenými osobami jednou poistnou zmluvou alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, ak o nich rozhoduje príslušný orgán na Slovensku
  • jedna poistná zmluva zahŕňa poistenie až troch nehnuteľností (ktorými môžu byť: dom, byt, chata alebo garáž) 

  Príklady (PDF)

  Poistenie Auto vodič

  S produktom právnej ochrany pre vedenie auta – Auto a vodič – budete mať pomoc či radu práve vtedy, keď ju budete najviac potrebovať.

  Výhody poistenia:

  • len za 50 € ročne úhrada nákladov až do výšky 35 000 €
  • ochrana osoby uvedenej v poistnej zmluve pri vedení vozidla uvedeného v poistnej zmluve
  • ochrana každého vodiča, pri vedení vozidla uvedeného v poistnej zmluve (napr. manželka poisteného)
  • ochrana osoby uvedenej v poistnej zmluve pri vedení akéhokoľvek iného vozidla (napr. služobného)
  • ochrana každého oprávnene prepravovaného (spolucestujúci) vo vozidle uvedenom v poistnej zmluve
  • ochrana vozidla uvedeného v poistnej zmluve (poistené vozidlo ako poškodené + zmluvné spory)

  Podmienky:

  • jedná sa o vedenie auta na súkromné účely
  • určené pre fyzické osoby - nepodnikateľov
  • ochrana poisteného, oprávneného vodiča i auta samotného poisteného vozidla
  • poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, o ktorých sa rozhoduje na Slovensku. V prípade vozidla platí, že spory týkajúce sa náhrady škody ako aj trestného, priestupkového a správneho konania sú kryté aj za predpokladu, že o nich rozhoduje súd/ príslušný orgán v zahraničí /v rámci územnej platnosti poistenia/

  Príklady (PDF)

  Poistenie Perfekt

  Komplexný balík poistenia právnej ochrany v súkromnom živote a pre vedenie auta – Perfekt vám pomôže vyriešiť aj tú najzložitejšiu situáciu.

  Výhody poistenia:

  • za 95 € ročne úhrada nákladov až do výšky 35 000 €

  Okrem toho získate v komplexom balíku ešte Benefit:

  • vo forme rozšíreného poistného krytia na všetky vozidlá** vo vlastníctve alebo nájme poistenej osoby
  • v prípade rozšírenia komplexného balíka na celú rodinu, sú poistené všetky vozidlá**, ktoré sú vo vlastníctve alebo nájme poisteného a členov jeho rodiny zahrnutých do poistenia 

  ** vozidlá evidované na fyzickú osobu pri použití na súkromné účely

  Podmienky:

  • právna pomoc je poskytnutá v prípadoch súvisiacich so súkromným životom poistených v prípadoch súvisiacich s hnuteľným a nehnuteľným majetkom poistného patriacim do jeho výlučného vlastníctva, prípade do podielového spoluvlastníctva – ak všetci podieloví spoluvlastníci sú poistenými osobami jednou poistnou zmluvou alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, o ktorých sa rozhoduje na Slovensku. V prípade vozidla platí, že spory týkajúce sa náhrady škody ako aj trestného, priestupkového a správneho konania sú kryté aj za predpokladu, že o nich rozhoduje súd/ príslušný orgán v zahraničí /v rámci územnej platnosti poistenia/
  • jedna poistná zmluva zahŕňa poistenie až troch nehnuteľností (tými môžu byť: dom, byt, chata alebo garáž) 
  • možnosť poistiť seba aj rodinu (rozšíriť možno poistenie na nasledovný okruh osôb: manžel/manželka, druh/družka a osoby v pestúnskej alebo v opatrovníckej starostlivosti ak s vami žijú v spoločnej domácnosti, tiež deti do 26 rokov, ak žijú s vami v spoločnej domácnosti, sú slobodné a nevykonávajú pravidelnú zárobkovú činnosť) na jednej poistnej zmluve za výhodnejšiu cenu poistného

  Príklady (PDF)

  Právna ochrana v oblasti podnikania:

  Poistenie Biznis

  Stavajte vašu právnu ochranu na pevných základoch istoty vďaka nám.

  Poistenie právnej ochrany vám poskytne svoje služby pre prípad sporov* (vrátane súvisiacich s motorovým vozidlom, ak je uvedené v poistnej zmluve) týkajúcich sa týchto oblastí: 

  • náhrada škody (ochrana práv poškodeného)
  • trestné/priestupkové/správne právo (ochrana práv obvineného)
  • záväzkové spory (ochrana práv objednávateľa)
  • poistné spory (aj s našou poisťovňou okrem sporov z poistenia právnej ochrany) 
  • nájomné právo (ochrana práv nájomcu)
  • vlastnícke právo (ochrana nehnuteľností uvedených v poistnej zmluve + hnuteľné veci) 
  • susedské spory (ochrana nehnuteľností uvedených v poistnej zmluve)
  • pracovné právo (poistený ako zamestnávateľ)
  • pracovno- právne nároky na náhradu škody (ochrana práv poškodeného zamestnávateľa) 

  * poskytnutá je právna ochrana v situácii, kedy k porušeniu povinnosti/neoprávnenému zásahu došlo zo strany tretej osoby s výnimkou trestného/priestupkového/správneho práva

  Výhody poistenia:

  • úhrada nákladov až do výšky 70 000 €
  • od začiatku sporu po jeho ukončenie vám zabezpečíme kvalifikovanú právnu pomoc a zastupovanie
  • uhradíme náklady na advokáta, znalca, súd či prvú exekúciu
  • istota, že v prípade potreby sa má klient na koho obrátiť vrátane mimosúdneho riešenia problému 
  • možnosť poistiť na jednej poistnej zmluve podnikateľa i jeho viaceré vozidlá 

  Podmienky:

  • právna pomoc je poskytnutá v prípadoch súvisiacich s podnikaním poisteného v prípadoch súvisiacich s jeho hnuteľným a nehnuteľným majetkom patriacim do jeho výlučného vlastníctva
  • poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, ak o nich rozhoduje príslušný orgán na Slovensku. V prípade vozidla platí, že spory týkajúce sa náhrady škody ako aj trestného, priestupkového a správneho konania sú kryté aj za predpokladu, že o nich rozhoduje súd/ príslušný orgán v zahraničí /v rámci územnej platnosti poistenia/
  • jedna poistná zmluva zahŕňa poistenie nehnuteľností (tými môžu byť: nebytový priestor, dom, garáž) 

  Príklady (PDF)

  Poistenie Biznis doprava 2

  Poistenie právnej ochrany pre vedenie auta v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti

  Poistenie právnej ochrany vám poskytne svoje služby pre prípad sporov týkajúcich sa týchto oblastí:

  • náhrada škody (ochrana práv poškodeného)
  • trestné/priestupkové/správne právo (ochrana práv obvineného)
  • záväzkové spory (ochrana práv objednávateľa)
  • poistné spory (aj s našou poisťovňou okrem sporov z poistenia právnej ochrany)

  Voliteľné pripoistenie:

  • pracovné právo vrátane nárokov na náhradu škody ako dobrovoľné pripoistenie (poistený ako zamestnávateľ)

  Poistenie právnej ochrany vám poskytne svoje služby pre prípad:

  • ochrany vlastníka, prevádzkovateľa, nájomcu/držiteľa vozidla uvedeného v poistnej zmluve
  • ochrany každého oprávneného vodiča, pri vedení vozidla uvedeného v poistnej zmluve (napr. zamestnanec poisteného)
  • ochrany každého oprávnene prepravovaného (spolucestujúci) vo vozidle uvedenom v poistnej zmluve
  • ochrany vozidla uvedeného v poistnej zmluve (poistené vozidlo ako poškodené + zmluvné spory)

  Výhody poistenia:

  • úhrada nákladov až do výšky 70 000 € na každé poistené vozidlo 

  Podmienky:

  • jedná sa o vedenie auta na účely podnikania 
  • určené pre podnikateľov 
  • ochrana poisteného, oprávneného vodiča i auta samotného
  • poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, o ktorých sa rozhoduje na Slovensku. V prípade vozidla platí, že spory týkajúce sa náhrady škody ako aj trestného, priestupkového a správneho konania sú kryté aj za predpokladu, že o nich rozhoduje súd/ príslušný orgán v zahraničí /v rámci územnej platnosti poistenia/

  Príklady (PDF)

  Doplňujúce informácie

  Na Vaše otázky radi odpovieme či už telefonicky, emailom alebo aj osobne na našich obchodných miestach.Informácie o produkte a uzatváranie zmlúv Vám radi poskytneme na:

  Kontaktujte nás

  Požiadajte o Poistenie právnej ochrany vyplnením online formulára alebo nás navštívte.

  Nenašli ste čo ste hľadali alebo sa chcete poradiť?

  Nechajte nám vaše telefónne číslo a my vás budeme kontaktovať alebo nám zavolajte na *6060 (0850 60 60 60).

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.