anonymous

MENU

NOVINKY

Poistná udalosť – Ľudia

Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti

Individuálne zdravotné poistenie

 • Poistnú udalosť, ktorá vznikla v zahraničí, treba nahlásiť telefonicky do našej partnerskej asistenčnej spoločnosti AXA Assistance na telefónnom čísle +421 2 20 66 42 20.
 • Jej pracovníci hovoria po slovensky a po česky a sú k dispozícii nepretržite 365 dní v roku 24 hodín denne. Rýchlo a ochotne vám poradia, čo robiť.
 • Poistnú udalosť môžete tiež spísať, resp. vyplniť príslušné tlačivo a zaslať ho spolu s originálmi dokladov na adresu ústredia: Wüstenrot poisťovne, a.s., Karadžičova 17, 825 22, Bratislava 26.

Poistenie úrazu a zodpovednosti

 • Poistnú udalosť, ktorá vznikla v zahraničí, treba nahlásiť telefonicky do našej partnerskej asistenčnej spoločnosti AXA Assistance na telefónnom čísle +421 2 20 66 42 20.
 • Jej pracovníci hovoria po slovensky a po česky a sú k dispozícii nepretržite 365 dní v roku 24 hodín denne. Rýchlo a ochotne vám poradia, čo robiť.
 • Poistnú udalosť môžete tiež spísať, resp. vyplniť príslušné tlačivo a zaslať ho spolu s originálmi dokladov na adresu ústredia:Wüstenrot poisťovne, a.s., Karadžičova 17, 825 22, Bratislava 26.

Úrazové poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400 %

Potrebné je vyplniť formulár Oznámenie o úraze a odovzdať na mieste nášho obchodného zastúpenia, pritom:

 • prvú stranu formulára vypĺňa poistená osoba, ktorá utrpela úraz, príp. zákonný zástupca poisteného dieťaťa, ktoré utrpelo úraz
 • druhú stranu formulára s názvom "Správa ošetrujúceho lekára" vypĺňa odborný ošetrujúci lekár poisteného, v závislosti od druhu telesného poškodenia.

Pre možnosť prešetrenia druhu a rozsahu trvalých následkov po úraze po uplynutí poistiteľom písomne stanoveného obdobia od vzniku úrazu (ak ste už predtým zaslali poistiteľovi formulár Oznámenie o úraze), je potrebné doručiť originál odborným lekárom vyplneného tlačiva „Správa ošetrujúceho lekára - Trvalé následky po úraze (po uplynutí roka odo dňa úrazu)".

Úrazové poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom

V prípade, že došlo k úmrtiu poistenej osoby, je potrebné doručiť do poisťovne:

 • Úmrtný list – originál alebo úradne overenú kópiu (notársky alebo matričný úrad)

 • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (vyplnené tlačivo Štatistického úradu Slovenskej republiky, Obyv 3 – 12 – originál alebo úradne overenú kópiu (notársky alebo matričný úrad)

 • Záver policajného vyšetrovania – originál alebo úradne overenú kópiu (notársky alebo matričný úrad)
 • Osobné údaje osoby, ktorá poistnú udalosť nahlasuje (prípadne oprávnenej osoby)

Úrazové poistenie pre prípad denného odškodného po úraze a v prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti

 • Dôkladne vyplnené tlačivo poisťovne Oznámenie o liečení následkov úrazu - originál

  • Prvú stranu tlačiva vypĺňa poistená osoba, ktorá utrpela úraz, príp. zákonný zástupca dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
  • Druhú stranu tlačiva s názvom „Správa ošetrujúceho lekára o priebehu liečenia následkov úrazu" vypĺňa odborný ošetrujúci lekár poisteného, v závislosti od druhu telesného poškodenia.
  • V prípade poistných zmlúv s poistnými podmienkami platnými od 1.2.2010, kde nie je výška dennej dávky závislá od rozhodujúceho príjmu klienta, nie je potrebné zamestnávateľom potvrdzovať priemerný mesačný zárobok (v prípade poisteného, ktorý je zamestnancom), resp. nie je potrebné vypĺňať tlačivo Potvrdenie Daňového úradu (v prípade poisteného, ktorý je SZČO).
 • Lekárske správy so zápisom o prvom ošetrení úrazu, následnom liečení a rehabilitácii
 • Dôkladne vyplnené tlačivo poisťovne Potvrdenie Daňového úradu – originál
  • Tlačivo je potrebné vyplniť, ak je poistený SZČO a v súlade s dojednanými poistnými podmienkami sa výška dennej dávky určuje v závislosti od rozhodujúceho príjmu ku dňu vzniku úrazu.

 

Dôležité

Objednávka obhliadky nie je to isté ako Oznámenie o poistnej udalosti a nenahrádza ho.

Kontaktný formulár pre objednávku obhliadky

Copyright 2008 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.