Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Obstarávanie tovarov a služieb

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY / ZADANIE PRIESKUMU TRHU

  Obstaranie na výber dodávateľa výmeny kotlov, jestvujúcich zariadení a zmodernizovanie
  systému kúrenia vrátane stavebných prác v objekte Grösslingova č. 77 v Bratislave (ďalej aj „GRO77") v zmysle projektovej dokumentácie č. 09/2018 vypracovanej Ing. Zoltánom Farkašom

  1. VYHLASOVATEĽ

  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej aj „WSS")
  Grösslingova 77
  824 68 Bratislava 26
  IČO: 31 351 026
  DIČ: 2020806304
  IBAN: SK61 7930 0050 3918 4944 3112
  BIC: WUSTSKBA

  Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod č. Sa/529/B

  Štatutárny orgán: predstavenstvo
  Mag. Christian Sollinger, CIIA – predseda predstavenstva
  Dr. Klaus Wöhry – člen predstavenstva
  Mag. Rainer Hager MBA, – člen predstavenstva

  Predmet činnosti
  Obchodná činnosť je zameraná na prijímanie vkladov stavebných sporiteľov a poskytovanie stavebných úverov stavebným sporiteľom na financovanie bytovo-hospodárskych účelov z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.

  Táto užšia súťaž nie je výberovým konaním o verejnej obchodnej súťaži podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

  2. SÚČASNÝ STAV

  Vykurovanie objektu je zabezpečené prostredníctvom dvoch kotlov WOLF NG-30E. Kotly umiestnené v kotolni na 7. NP v GRO 77 sú pôvodné od prvého spustenia objektu do prevádzky (1998). V prípade poruchy na kotloch je problematické zabezpečovať náhradné diely a kúrenie je zabezpečované len jedným kotlom.
  Systém je nesprávne vyregulovaný, čo spôsobuje že koncové kancelárie sú slabo vykurované a ostatné priestory sú prekurované (najmä chodby a spoločné priestory). K tomuto prispieva aj skutočnosť, že vykurovacie telesá (radiátory) sa nedajú regulovať. Regulačné ventily sú otvorené do maximálnej polohy. Izolácie na rozvodoch sú nedostatočné a dochádza k unikom tepla po trase. Ďalším nedostatkom je nemožnosť odstaviť vykurovanie po podlažiach, taktiež chýbajú uzatváracie ventily na podlažiach. Pri poruchách je nutné vypnúť celý vykurovací systém.
  Zároveň v kanceláriách absentuje regulácia kúrenia, existujúce termostaty sú totiž umiestnené za zabudovanými (pevnými) interiérovými prvkami (parapety, kryty kúrenia a pod.) a ich obsluha je značne problematická a neflexibilná. Vzhľadom na vek stavby a systému kúrenia je časť termostatov nefunkčná.

  3. CIEĽ OBSTARANIA

  Cieľom obstarania je výber dodávateľa realizácie výmeny kotlov a zmodernizovania systému kúrenia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie č. 09/2018. Výsledkom rekonštrukcie má byť zmodernizovanie systému kúrenia a vyriešenie problémov tepelnej nepohody v objekte GRO77.

  4. PREDMET OBSTARANIA

  Predmetom obstarania je dodávka tovarov, materiálov a prác na modernizáciu systému kúrenia v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer projektanta Ing. Zoltána Farkaša, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podmienok. Predmetom obstarania je taktiež zistenie ceny servisných služieb v rámci povinných revízií a kontrol kotolne vrátane ceny servisných prác v čase záručného servisu.

  Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Zoltánom Farkašom rieši rekonštrukciu kotolne vrátane výmeny plynových kotlov zn. VIESMANN a všetkých jestvujúcich zariadení (rozvody, armatúry, expanzné nádoby, zásobníky a pod.). Predmetom projektu sú zároveň práce súvisiace s izoláciou systému kúrenia, výmenou termostatov s cieľom zabezpečiť ich funkčnosť a dostupnosť v kanceláriách a obsluhu samotnými užívateľmi, servisné práce súvisiace s vypúšťaním a napúšťaním systému kúrenia.
  Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie je potrebná výmena MaR (meranie a regulácia). Doplňovanie vykurovacieho systému je riešené upravenou vodou cez zmäkčovaciu úpravňu vody. Cieľom je zabezpečiť akosť napájacej a kotlovej vody z hľadiska koróznej ochrany vnútorného povrchu vykurovacieho systému.
  Vykurovacie telesá (jestvujúce) sú umiestnené na obvodovej stene. Oceľové doskové vykurovacie telesá budú napojené na jestvujúci jednorúrový rozvod vykurovania cez radiátorovú hlavicu HERZ 2000, ktoré sa v rámci rekonštrukcie zamenia za nové termostatické hlavice. V kanceláriách sa osadia termostatické hlavice s priestorovým termostatom, resp. termostatické hlavice HERZ s diaľkovým nastavením.
  Doplnkové konštrukcie budú natreté dvojnásobným základným náterom a vrchným emailom. Proti stratám tepla budú potrubia zaizolované. Z pôvodných potrubných rozvodov bude doterajšia tepelná izolácia odstránená a nahradená novou tepelnou izoláciu.
  Vzhľadom na skutočnosť, že pri rekonštrukcii budú demontované pôvodné znížené stropy, bude potrebný nový kazetový strop. Pri poškodení bočných stien v interiéri bude potrebné tieto poškodenia lokálne opraviť a vymaľovať farbou prislúchajúceho odtieňa.

  Detailne návrh riešenia popisuje projektová dokumentácia vrátane technickej správy, ktorá je prílohou tohto zadania.

  5. SPÔSOB DORUČENIA PONUKY A TERMÍNY

  Cenovú ponuku v zalepenom nepriehľadnom obale s výrazným označením „Prieskum trhu – rekonštrukcia kotolne a kúrenia GRO77" a "Neotvárať" podpísanú štatutárnym zástupcom žiadame doručiť do 18.02.2019 na adresu:

  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
  Sekretariát predstavenstva
  Grösslingova 77
  824 68 Bratislava

  Predložená cenová ponuka v písomnom vyhotovení musí obsahovať tieto náležitosti:
  • meno, sídlo a poštovú adresu uchádzača,
  • meno konateľa oprávneného zastupovať spoločnosť,
  • IČO a DIČ a IČ pre DPH uchádzača,
  • údaj, či uchádzač je alebo nie je platca DPH,
  • cenovú ponuku vypracovanú v súlade s projektovou dokumentáciou projektanta Ing. Zoltána Farkaša prostredníctvom vyplnenia výkazu výmer (ako cenu konečnú) (k dispozícii v excel – Príloha č. 1), ktorý tvorí prílohu tohto zadania a je dostupný na webe vyhlasovateľa (http://www.wuestenrot.sk/sk/spolocnost/obstaravanie), v prípade, že výkaz výmer nebude obsahovať všetky položky potrebné na realizáciu rekonštrukcie kotolne a kúrenia GRO77, búracie, stavebné a dokončovacie práce a materiály, uvedené položky (materiál, práce) žiadame uviesť do výkazu výmer nakoniec ako práce naviac, iná varianta kotlov v zmysle projekte definovaných parametroch nie je prípustná, cenu uviesť v mene eur, v členení bez DPH, DPH a vrátane DPH,
  • do cenovej ponuky vo forme Prílohy č. 2 k zadaniu (excel) žiadame uviesť aj dobu realizácie (v týždňoch),
  • do cenovej ponuky vo forme Prílohy č. 2 k zadaniu (excel) žiadame uviesť možný nástup na vykonanie prác (v týždňoch) od podpisu zmluvy o dielo / prijatí písomnej objednávky vyhlasovateľa,
  • treba uviesť vo forme Prílohy č. 2 k zadaniu (excel) záručnú lehotu na dodávku (všetky komponenty) a montáž diela,
  • do cenovej ponuky žiadame uviesť cenu za záručný servis a lehoty záručného servisu vo forme Prílohy č. 2 k zadaniu (excel),
  • platnosť cenovej ponuky minimálne do 31.10.2019,
  • iné (čestné prehlásenie, že uchádzač nie je v konkurznom konaní; čestné prehlásenie, že uchádzač nie je vedený v registri finančnej správy z dôvodu neplnenia DPH),
  • referencie.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
  • odmietnuť všetky predložené ponuky,
  • rozdeliť / obmedziť rozsah obstarávaných tovarov resp. služieb,
  • nezaradiť medzi hodnotené ponuky tých uchádzačov, ktorí nepreukážu svoju spôsobilosť splniť dané podmienky a záväzky z nich vyplývajúce,
  • predĺžiť oznamovaciu lehotu,
  • prizvať ktoréhokoľvek z uchádzačov na rokovanie výberovej komisie,
  • archivovať prijaté ponuky.

  Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s účasťou v prieskume trhu. Ponuky predložené po uplynutí určeného termínu nebudú zaradené do vyhodnotenia prieskumu trhu. Po ukončení prieskumu trhu bude každý uchádzač oboznámený s jeho výsledkom.

  V prípade záujmu o zaslanie projektovej dokumentácie v elektronickej forme resp. o obhliadku resp. v prípade technických otázok sa s dôverou obráťte na kontaktné osoby vyhlasovateľa:
  Ing. Alojz Bartek, alojz.bartek@wuestenrot.sk, +421 905 301 935,
  Ing. Peter Laurov, peter.laurov@wuestenrot.sk, +421 908 828 553.

  Ďalšie informácie k vypracovaniu súťažného návrhu Vám poskytne:
  Ing. Martina Bačíková
  zástupca riaditeľa Úseku interných služieb
  Mobil: +421 917 827 417, +421 2 578 89 117
  E-mail: martina.bacikova@wuestenrot.sk

  Projekt - príloha súťažných podmienok / zadania obsahuje:
  1. Pôdorys 1NP UK WUSTENROT GROSSLINGOVA
  2. Pôdorys 2NP UK WUSTENROT GROSSLINGOVA
  3. Pôdorys 3NP UK WUSTENROT GROSSLINGOVA
  4. Pôdorys 4NP UK WUSTENROT GROSSLINGOVA
  5. Pôdorys 5NP UK WUSTENROT GROSSLINGOVA
  6. Pôdorys 6NP UK WUSTENROT GROSSLINGOVA
  7. Pôdorys 7NP UK WUSTENROT GROSSLINGOVA
  8. Pôdorys KOTOLNA WUSTENROT GROSSLINGOVA
  9. Schéma KOTOLNA WUSTENROT GROSSLINGOVA
  10. Detail komín KOTOLNA WUSTENROT GROSSLINGOVA
  11. TS UK KOTOLNA WUSTENROT GROSSLINGOVA
  12. VÝKAZ VÝMER

  Prílohy na stiahnutie

  Príloha č.1

  Príloha č.2

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.