Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Obstarávanie tovarov a služieb

  Súťažné podmienky a podklady
  Obstaranie zájazdu pre spoločnú odbytovú sieť Wüstenrot poisťovne, a. s. a Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s.

  1. VYHLASOVATEĽ

  Wüstenrot poisťovňa, a. s.
  Karadžičova 17
  825 22 Bratislava 26
  IČO: 31383408
  DIČ: 2020843561
  Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod č. 757/B

  Štatutárny orgán: predstavenstvo
  Ing. Jozef Adamkov – predseda predstavenstva
  Dr. Klaus Wöhry – člen predstavenstva
  Mag. Christian Sollinger, CIIA – člen predstavenstva

  Predmet činnosti
  Poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistenia.

  a

  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
  Grösslingova 77
  P.O.BOX 22
  824 68 Bratislava
  IČO: 31351026
  DIČ: 2020806304
  Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod č. Sa/529/B

  Štatutárny orgán: predstavenstvo
  Ing. Jozef Adamkov – predseda predstavenstva
  Dr. Klaus Wöhry – člen predstavenstva
  Mag. Christian Sollinger, CIIA – člen predstavenstva

  Predmet činnosti
  Obchodná činnosť je zameraná na prijímanie vkladov stavebných sporiteľov a poskytovanie stavebných úverov stavebným sporiteľom na financovanie bytovo hospodárskych účelov z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.

  Táto užšia súťaž nie je výberovým konaním o verejnej obchodnej súťaži podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

  2. PREDMET OBSTARANIA

  Predmetom obstarania je kompletné organizačné zabezpečenie zájazdu do Ománu pre spoločnú odbytovú sieť Wüstenrot poisťovne, a.s. a Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s..

  Cenovú ponuku vrátane požadovaných podkladov v zalepenom nepriehľadnom obale s výrazným označením „Výberové konanie – Omán" a "Neotvárať" podpísanú štatutárnym zástupcom žiadame doručiť do 30.10.2018 na adresu:

  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
  Sekretariát predstavenstva
  Grösslingova 77
  824 68 Bratislava

  Predložená cenová ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:

  • meno, sídlo a poštovú adresu uchádzača,
  • meno konateľa oprávneného zastupovať spoločnosť,
  • IČO a DIČ a IČ pre DPH uchádzača,
  • platný výpis z Obchodného registra príp. výpis zo Živnostenského registra nie starší ako tri mesiace (stačí fotokópia),
  • čestné prehlásenie, že uchádzač nie je v konkurznom konaní,
  • doklad o poistení proti úpadku CK,
  • predmet, rozsah ponuky podľa špecifikovaných parametrov (viď Príloha č. 2 a č. 3),
  • cenovú ponuku vo forme položkovej cenovej kalkulácie – doplniť do tabuľky (Príloha č. 2, zverejnená v el. forme na www.wuestenrot.sk) v mene Euro vrátane DPH,
  • informácie o storno poplatkoch (letenky, hotel a pod.),
  • platobné podmienky (splatnosť faktúr, zálohové platby...) resp. iné,
  • referencie klientov, certifikáty kvality,
  • platnosť cenovej ponuky (minimálne do 30.11.2018).

  Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

  • odmietnuť všetky predložené ponuky,
  • nezaradiť medzi hodnotené ponuky tých uchádzačov, ktorí nepreukážu svoju spôsobilosť splniť dané podmienky a záväzky z nich vyplývajúce,
  • predĺžiť oznamovaciu lehotu,
  • prizvať ktoréhokoľvek z uchádzačov na rokovanie výberovej komisie,
  • archivovať obdržané ponuky.

  3. HODNOTIACE KRITÉRIA VÝBERU A ICH VÁHY:

  a) cena
  b) kvalita (let, ubytovanie...)
  c) platobné podmienky, záruky (storno podmienky, poplatky) a referencie.

  Oslovený uchádzač nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s účasťou na výberovom konaní. Ponuky predložené po uplynutí určeného termínu nebudú zaradené do výberového konania. Po ukončení výberového konania bude každý uchádzač oboznámený s jeho výsledkom.

  Ďalšie informácie k vypracovaniu súťažného návrhu Vám poskytne:

  Ing. Martina Bačíková, poverená vedením Úseku interných služieb
  e-mail: martina.bacikova@wuestenrot.sk
  tel. č.: +421 2 578 89 117

  V Bratislave, dňa 27.09.2018

  Príloha č. 2
  Príloha č. 3

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.