Call Centrum:

Nahlásenie poistnej udalosti auto

Poistná udalosť auto

Čo robiť v prípade poistnej udalosti

 • Priamo na mieste škodovej udalosti vyplňte formulár Správa o nehode.
 • Formulár vyplňte pravdivo aj spolu s prípadným druhým účastníkom nehody a doručte do Wüstenrot poisťovne.
 • Náhrada škody, ktorá vznikla vám, bude hradená z vášho Havarijného poistenia (KASKO) v prípade, ak ho máte uzavreté. Poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla druhému účastníkovi nehody bude poskytnuté z vášho povinného zmluvného poistenia (PZP), ak za škodu zodpovedáte.


 • Vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.


 • Telefonicky: na tel. čísle: +421 2 33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod.
 • Online: vypísaním online formulára. 

Ak máte povinné zmluvné poistenie: 

 • Stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (v prípade, ak nemáte kompletne vyplnené a podpísané tlačivo Správa o nehode obidvoma účastníkmi dopravnej nehody). Tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom obchodnom mieste.
 • Oficiálne písomné oznámenie o vzniku škodovej udalosti ste poisťovni povinní poskytnúť do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky. Ak udalosť vznikla v zahraničí, oznámte nám ju najneskôr do 30 dní.


Ak máte havarijné poistenie Kasko:

Ak máte poistenie Super GAP:

 • Stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti - Poistenia finančnej straty - Super GAP. Tento formulár si môžete vyzdvihnúť aj na našom obchodnom mieste.
 • Pri poistení GAP je potrebné oznámiť škodovú udalosť poisťovni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od jej vzniku.
 • Aby bolo možné začať proces likvidácie škody, je nevyhnutné doložiť najmä likvidačnú správu, resp. oznámenie o plnení od primárneho poisťovateľa. Zároveň je nevyhnutné doložiť pri totálnej škode vodičský preukaz vodiča v čase nehody, osvedčenie o evidencii vozidla, protokol od Polície SR o dopravnej nehode a pri odcudzení je potrebné doložiť správu Polície SR o odcudzení vozidla a zároveň uznesenie o ukončení šetrenia.


Ak máte poistenie skiel motorových vozidiel:


 • Vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.
 • Taktiež ho môžete predložiť na zdokumentovanie poverenému technikovi pri vykonaní obhliadky.


 • Na mieste nehody vyplňte formulár Správa o nehode. 
 • Vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.

 • Objednajte si obhliadku motorového vozidla telefonicky: na tel. čísle: +421 2 33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hodalebo vypísaním online formuláru

 • Stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti poškodeného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom obchodnom mieste.  
 • Vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26. Taktiež ho môžete predložiť na zdokumentovanie poverenému technikovi pri vykonaní obhliadky.

Informácie o stave poistných udalostí

 • +421 2 33 06 88 09, počas pracovných dní od 8:00 do 17:00 hod.


Asistenčná služba

 • PZP: +421 2 57 88 93 33, asistenčná služba je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni.
 • KASKO: +421 2 57 88 97 77, asistenčná služba je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni.


Objednávka obhliadky

 • Na tel. čísle: +421 2 33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod.


Sme tu pre vás