Nahlásenie poistnej udalosti ľudia

Poistná udalosť ľudia

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?


Trvalé následky úrazu, Úraz nezanechávajúci trvalé následky
 • vyplniť Oznámenie o úraze a originál tlačiva odovzdať na našom kontaktnom mieste
 • prvú stranu vypĺňa poistená osoba, ktorá utrpela úraz, príp. zákonný zástupca poisteného dieťaťa, ktoré utrpelo úraz
 • druhú stranu s názvom "Správa ošetrujúceho lekára" vypĺňa odborný ošetrujúci lekár poisteného, v závislosti od druhu telesného poškodenia (napríklad chirurg, ortopéd a pod.).

Pre možnosť prešetrenia druhu a rozsahu trvalých následkov po úraze po uplynutí poistiteľom písomne stanoveného obdobia od vzniku úrazu (ak ste už predtým zaslali poistiteľovi formulár Oznámenie o úraze), je potrebné doručiť originál odborným lekárom vyplneného tlačiva Správa ošetrujúceho lekára - Trvalé následky po úraze (po uplynutí roka odo dňa úrazu).


Poistenie dennej dávky za hospitalizáciu

Poisťovňa vyplatí poistenému poistné plnenie za dobu hospitalizácie poisteného v zdravotníckom zariadení v dôsledku vlastného ochorenia alebo úrazu, ak hospitalizácia trvala minimálne taký počet dní, ako je uvedené v poistných podmienkach. Denná dávka za hospitalizáciu sa vzťahuje na pobyt v lôžkovom zdravotníckom zariadení. Hospitalizáciu je potrebné oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu.

V prípade, že došlo k hospitalizácii poisteného v zdravotníckom zariadení, do poisťovne je potrebné doručiť:
Trvalé následky úrazu s progresiou 400 %
 • vyplniť  Oznámenie o úraze + správa ošetrujúceho lekára a originál tlačiva odovzdať na našom kontaktnom mieste
 • prvú stranu vypĺňa poistená osoba, ktorá utrpela úraz, príp. zákonný zástupca poisteného dieťaťa, ktoré utrpelo úraz
 • druhú stranu s názvom "Správa ošetrujúceho lekára" vypĺňa odborný ošetrujúci lekár poisteného, v závislosti od druhu telesného poškodenia (napríklad chirurg, ortopéd a pod.).


Pre možnosť prešetrenia druhu a rozsahu trvalých následkov po úraze po uplynutí poistiteľom písomne stanoveného obdobia od vzniku úrazu (ak ste už predtým zaslali poistiteľovi formulár Oznámenie o úraze), je potrebné doručiť originál odborným lekárom vyplneného tlačiva Správa ošetrujúceho lekára - Trvalé následky po úraze (po uplynutí roka odo dňa úrazu).


Smrť spôsobená úrazom

V prípade, že došlo k úmrtiu poistenej osoby, je potrebné doručiť na adresu: Wüstenrot poisťovňa, a. s., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava:

 • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (vyplnené tlačivo Štatistického úradu Slovenskej republiky, Obyv 3 – 12 – kópiu, Záver policajného vyšetrovania – originál alebo úradne overenú kópiu (notársky alebo matričný úrad)
 • Osobné údaje osoby, ktorá poistnú udalosť nahlasuje (prípadne oprávnenej osoby)


Denné odškodné po úraze a v prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Vyplniť Oznámenie o liečení následkov úrazu (s príjmom)  – originál alebo Oznámenie o liečení následkov úrazu (bez príjmu) (PDF) – originál , v závislosti od toho, či v zmysle poistných podmienok výška denného odškodného závisí od výšky príjmu poistenej osoby alebo nie.
 • Prvú stranu vypĺňa poistená osoba, ktorá utrpela úraz, príp. zákonný zástupca dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 • Druhú stranu s názvom „Správa ošetrujúceho lekára o priebehu liečenia následkov úrazu" vypĺňa odborný ošetrujúci lekár poisteného, v závislosti od druhu telesného poškodenia (napríklad chirurg, ortopéd a pod.).
 • V prípade poistných zmlúv s poistnými podmienkami platnými od 1.2.2010, kde nie je výška dennej dávky závislá od rozhodujúceho príjmu klienta, nie je potrebné zamestnávateľom potvrdzovať priemerný mesačný zárobok (v prípade poisteného, ktorý je zamestnancom), resp. nie je potrebné vypĺňať tlačivo Potvrdenie Daňového úradu (v prípade poisteného, ktorý je SZČO).
 • Lekárske správy so zápisom o prvom ošetrení úrazu, následnom liečení a rehabilitácii - kópie
 • Vyplniť Potvrdenie Daňového úradu  – originál. Tlačivo je potrebné vyplniť, ak je poistený SZČO a v súlade s dojednanými poistnými podmienkami sa výška dennej dávky určuje v závislosti od rozhodujúceho príjmu ku dňu vzniku úrazu. 

Požiadať o právne poradenstvo môžete:

 • telefonicky: prostredníctvom nonstop linky na tel.č.: +421 2 33 06 88 20 v SR, pre volanie zo zahraničia +421 2 57 88 91 24. Dostanete základné informácie o možnostiach a postupoch riešenia svojho prípadu.
 • vyplnením a odoslaním Oznámenia o poistnej udalosti z poistenia právnej ochrany na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava. V prípade zložitejších problémov alebo ak je k poradenstvu potrebné doloženie potrebných dokladov (napr. pracovnú zmluvu, ktorú chcete prekontrolovať).
 • e-mailom: na adresu vaspravnik@wuestenrot.sk. Môžete si vybrať, či žiadate poskytnutie poradenstva písomne alebo vám postačuje informácia oznámená telefonicky.
 • Telefonicky: tel.č.: +421 2 33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod.,
 • Osobne: prostredníctvom vášho osobného poradcu.
 • Online: prostredníctvom online formulára nižšie.Poistnú udalosť, ktorá vznikla v zahraničí, treba nahlásiť telefonicky do našej partnerskej asistenčnej spoločnosti AXA Assistance na telefónnom čísle:

 • Individuálne zdravotné poistenie +421 2 20 66 42 20
 • Poistenie úrazu a zodpovednosti +421 2 20 66 42 20


asistenčná služba je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni.

Jej pracovníci hovoria po slovensky a po česky a sú k dispozícii nepretržite 365 dní v roku 24 hodín denne. Rýchlo a ochotne vám poradia, čo robiť.

Chcete nahlásiť poistnú udalosť? Kontaktujte nás, my sa vám ozveme.

Chcete nahlásiť poistnú udalosť? Kontaktujte nás.
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Zadajte e-mail v tvare priklad@domena.sk
* povinné pole

Sme tu pre vás