Medzinárodné Sankcie

Medzinárodné sankcie sú nevojenské prostriedky zavádzané za účelom zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti, ako aj rešpektovania ľudských práv. Medzinárodné sankcie, ako právne nástroje medzinárodnej politiky, sú ustanovené Chartou Organizácie Spojených Národov (OSN). Sankcie zavádzané OSN, Európskou úniou (EÚ) a inými medzinárodnými organizáciami sú implementované voči štátom, fyzickým a právnickým osobám, ako aj iným subjektom, ktoré porušujú ľudské práva, spôsobujú etnické, teritoriálne a náboženské konflikty, podporujú terorizmus, alebo porušujú iné medzinárodné normy a princípy.

Účelom medzinárodných sankcií, nazývaných tiež reštriktívne opatrenie, je zmena politiky a činnosti dotknutého štátu, či fyzických alebo právnických osôb. Zavádzanie sankčného režimu je založené na princípoch medzinárodného práva, demokracie a rešpektu voči ľudským právam a základným slobodám, avšak nie na ekonomických záujmoch. Medzinárodné sankcie musia byť proporcionálnym opatrením zameraným na zodpovedné subjekty za konkrétnu politiku, ktorá je odsúdená medzinárodným spoločenstvom.

Sankcie sú taktiež používané za účelom dosiahnutia regionálnej stability a bezpečnosti, implementujú kontrolu exportu strategického tovaru a boja proti medzinárodnému terorizmu. Kontrola exportu strategického tovaru berie do úvahy taktiež zahranično-politické a národné bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie a kritéria ustanovené Spoločnou pozíciou EÚ 2008/944/SZBP, ďalšími medzinárodnými organizáciami, ako aj medzinárodnými režimami v oblastí nešírenia zbraní hromadného ničenia a inými nástrojmi pre medzinárodnú kontrolu exportu.

Medzinárodné sankcie sú zavádzané priamo aplikovateľnými nariadeniami EÚ a právnymi nástrojmi vlády Slovenskej republiky, ktoré implementujú ďalšiu legislatívu EÚ, ako aj rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a rozhodnutiami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Pre bližšie ohľadom medzinárodných sankcií odporúčame navštíviť webovú stránku Ministerstva zahraničných vecí SR.

Sankcionované osoby

Zoznamy sankcionovaných osôb môžete nájsť na nasledovných odkazoch:

Sankcionované krajiny

Okrem osôb uvedených na sankčných zoznamoch, Wüstenrot poisťovňa, a. s. neposkytuje poistné krytie, poistné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s nasledovnými štátmi:

Irán
Sýria
Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)
Venezuela
Bielorusko
Rusko
Mjanmarsko (Barma)
Afganistan
Líbya
Krymský región
Luhanská oblasť
Donecká oblasť