Servis pre sporenie a úvery

Starostlivosť o klientov

Wüstenrot stavebná sporiteľňa skončila s predajom nových zmlúv stavebného sporenia a poskytovaním nových medziúverov. Súčasných klientov, ktorí si vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni sporia alebo čerpajú úver, sa nová stratégia prakticky nedotkne. Na kvalitu servisu už existujúceho portfólia klientov Wüstenrot stavebnej sporiteľne totiž nebude mať táto zmena priamy dopad.

Zastavenie ponuky nových zmlúv stavebnej sporiteľne nemá žiaden dopad na fungovanie Wüstenrot poisťovne. Wüstenrot napriek utlmeniu činnosti stavebnej sporiteľňe zostáva v Slovenskej republike a rozširuje pôsobenie na slovenskom finančnom trhu prostredníctvom novej spoločnosti Wüstenrot InHouse Broker.

 

Ako realizovať vklady na váš účet stavebného sporenia

Bankovým prevodom

 • Trvalým alebo jednorazovým príkazom z vášho osobného účtu na číslo účtu:
 • SKXX 7930 0000 0000 XXXX XXXX (t. j. IBAN formát Vášho účtu k zmluve o stavebnom sporení)
 • BIC/SWIFT kód banky: WUSTSKBA
 • Variabilný symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy


Poštovým poukazom

 • číslo účtu:
 • SKXX 7930 0000 0000 XXXX XXXX (t. j. IBAN formát Vášho účtu k zmluve o stavebnom sporení)
 • BIC/SWIFT kód banky: WUSTSKBA
 • Variabilný symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy


Bankovou zloženkou Poštovej banky

 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa zasiela klientovi na vyžiadanie bezplatne poštou bankové zloženky Poštovej banky.
 • Platba na číslo účtu:
  • SK68 6500 0000 0000 0001 0188, BIC/SWIFT kód POBNSKBX
  • Variabilný symbol: číslo zmluvy stavebného sporenia
  • Špecifický symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy


V hotovosti

Iba v pobočkách a expozitúrach našich bankových partnerov (žiadne autorizované obchodné miesto a ani žiadny finančný sprostredkovateľ WSS neprijíma vklady v hotovosti)

Upozornenie! Prostredníctvom nasledovných účtov bánk realizujte len vklady v hotovosti:

 • UniCredit Bank (UNCRSKBX) č. účtu: SK31 1111 0000 0014 2335 5051
 • Poštová banka (POBNSKBX) č. účtu: SK68 6500 0000 0000 0001 0188
 • ČSOB (CEKOSKBX) č. účtu: SK33 7500 0000 0002 5509 6163
 • Vždy je potrebné uviesť (kvôli správnej identifikácii platby):
  • Variabilný symbol: číslo vašej zmluvy o stavebnom sporení (bez kódu banky 7930)
  • Špecifický symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy
  • Správa pre príjemcu: meno vkladateľa a rodné číslo vkladateľa!

Bezhotovostný prevod

Pri úhrade vkladu/splátky zo zahraničia v prospech účtu stavebného sporenia vo WSS príkazca uvedie:

 • BIC kód Wüstenrot stavebnej sporiteľne: WUSTSKBA
 • Číslo účtu stavebného sporenia v medzinárodnom formáte IBAN, ktoré máte uvedené vo výpise z účtu a na zmluve. Prípadne je možné sa informovať na pobočkách Wüstenrot stavebnej sporiteľne.


Výplata finančných prostriedkov do zahraničia

Pri požiadavke o výplatu finančných prostriedkov zo stavebného sporenia do zahraničia (v rámci krajín eurozóny) uveďte nasledovné údaje o banke, kam majú byť peniaze poukázané:

 • BIC (SWIFT) kód
 • Číslo účtu v tvare IBAN

Často kladené otázky

Pri súčasnej miere úrokových sadzieb a okresávanej štátnej podpore stavebného sporenia sú sporiteľne na trhu znevýhodnené v porovnaní s klasickými bankovými domami. Wüstenrot sa preto rozhodol rozšíriť svoje pôsobenie na ďalšie oblasti finančného trhu prostredníctvom novozaloženej spoločnosti Wüstenrot InHouse Broker, čím zároveň umožní svojim klientom prístup k širokej škále finančných produktov.

Klientom, ktorí si vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni sporia alebo čerpajú stavebný úver alebo medziúver, budeme naďalej poskytovať plnohodnotné služby.

No po uplynutí dohodnutej doby stavebného sporenia nebude možné zmluvu predĺžiť so zvýhodnenou úrokovou sadzbou alebo si zriadiť nový produkt stavebného sporenia. Aj vďaka novozaloženej spoločnosti budeme vedieť klientom poskytnúť širšiu škálu vhodných produktov, prostredníctvom ktorých budú môcť svoje nasporené prostriedky zhodnocovať ešte výhodnejšie.

Súčasných klientov sa zmena stratégie priamo nedotýka, nemenia sa ani zmluvné podmienky. Klient si môže svoje nasporene peniaze vybrať, tak ako doteraz, podľa zmluvných podmienok.

Obchodné podmienky sa budú priebežne aktualizovať, podobne ako tomu je u iných finančných inštitúcií.

V súčasnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa pozastavila ponuku nových sporení či medziúverov. O stavebný úver po pridelení cieľovej sumy požiadať môžete.

Zastavenie ponuky nových zmlúv stavebnej sporiteľne nemá žiaden dopad na podmienky vyplácania štátnej prémie pri existujúcich sporiacich účtoch.

V prípade stavebných úverov či medziúverov rovnako naďalej platí zmluvný vzťah. Zmluvy ostávajú v platnosti tak ako boli uzatvorené.

V takýchto prípadoch bude Wüstenrot postupovať v duchu dohodnutých podmienok a v rámci platnej legislatívy.

Zastavenie ponuky nových zmlúv stavebnej sporiteľne sa netýka ani poisťovne ani jej klientov. V prípade poisťovne plánuje Wüstenrot posilniť svoje postavenie na slovenskom trhu. Inovujeme naše  produkty. Sme presvedčení, že Wüstenrot poisťovňa má kapacity a priestor na slovenskom trhu, aby mohla rásť, oslovovať nových klientov a dosahovať ešte lepšie výsledky.Takýto krok neplánujeme. Naše obchodné zastúpenie v regiónoch sa nechystáme cielene zmenšovať či rušiť. Práve naopak radi by sme svoje obchodné zastúpenie ďalej rozširovali.

Sme tu pre vás