Call Centrum:

Servis pre sporenie a úvery

Starostlivosť o klientov

Wüstenrot stavebná sporiteľňa skončila s predajom nových zmlúv stavebného sporenia a poskytovaním nových medziúverov. Súčasných klientov, ktorí si vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni sporia alebo čerpajú úver, sa nová stratégia prakticky nedotkne. Na kvalitu servisu už existujúceho portfólia klientov sporiteľne totiž nebude mať zmena priamy dopad.

Prostredníctvom novej spoločnosti Wüstenrot InHouse Broker klienti získajú jednoduchší prístup k omnoho širšiemu portfóliu finančných produktov a služieb.

Zastavenie ponuky nových zmlúv stavebnej sporiteľne nemá žiaden dopad na fungovanie Wüstenrot poisťovne.

 

Naše produkty

Často kladené otázky

Pri súčasnej miere úrokových sadzieb a okresávanej štátnej podpore stavebného sporenia sú sporiteľne na trhu znevýhodnené v porovnaní s klasickými bankovými domami. Wüstenrot sa preto rozhodol rozšíriť svoje pôsobenie na ďalšie oblasti finančného trhu prostredníctvom novozaloženej spoločnosti Wüstenrot InHouse Broker, čím zároveň umožní svojim klientom prístup k širokej škále finančných produktov.

Klientom, ktorí si vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni sporia alebo čerpajú stavebný úver alebo medziúver, budeme naďalej poskytovať plnohodnotné služby.

No po uplynutí dohodnutej doby stavebného sporenia nebude možné zmluvu predĺžiť so zvýhodnenou úrokovou sadzbou alebo si zriadiť nový produkt stavebného sporenia. Aj vďaka novozaloženej spoločnosti budeme vedieť klientom poskytnúť širšiu škálu vhodných produktov, prostredníctvom ktorých budú môcť svoje nasporené prostriedky zhodnocovať ešte výhodnejšie.

Súčasných klientov sa zmena stratégie priamo nedotýka, nemenia sa ani zmluvné podmienky. Klient si môže svoje nasporene peniaze vybrať, tak ako doteraz, podľa zmluvných podmienok.

Obchodné podmienky sa budú priebežne aktualizovať, podobne ako tomu je u iných finančných inštitúcií.

V súčasnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa pozastavila ponuku nových sporení či medziúverov. O stavebný úver po pridelení cieľovej sumy požiadať môžete.

Zastavenie ponuky nových zmlúv stavebnej sporiteľne nemá žiaden dopad na podmienky vyplácania štátnej prémie pri existujúcich sporiacich účtoch.

V prípade stavebných úverov či medziúverov rovnako naďalej platí zmluvný vzťah. Zmluvy ostávajú v platnosti tak ako boli uzatvorené.

V takýchto prípadoch bude Wüstenrot postupovať v duchu dohodnutých podmienok a v rámci platnej legislatívy.

Zastavenie ponuky nových zmlúv stavebnej sporiteľne sa netýka ani poisťovne ani jej klientov. V prípade poisťovne plánuje Wüstenrot posilniť svoje postavenie na slovenskom trhu. Inovujeme naše  produkty. Sme presvedčení, že Wüstenrot poisťovňa má kapacity a priestor na slovenskom trhu, aby mohla rásť, oslovovať nových klientov a dosahovať ešte lepšie výsledky.Takýto krok neplánujeme. Naše obchodné zastúpenie v regiónoch sa nechystáme cielene zmenšovať či rušiť. Práve naopak radi by sme svoje obchodné zastúpenie ďalej rozširovali.

Sme tu pre vás