Call Centrum:

Poistenie právnej ochrany

zorientujte sa vďaka právnikovi v spleti paragrafov

Poistenie právnej ochrany online

rýchlo a jednoducho

Výhody poistenia

V prípade problémov sa môžete obrátiť na právnika, ktorý vám bude k dispozícii.
Právna ochrana

v oblasti súkromných práv aj v oblasti podnikania

Telefonické poradenstvo

24 hodín denne

Profesionálny právnik

pre vás k dispozícii

Uhradíme za vás

správne a súdne poplatky

V prípade sporu

uhradíme výdavky na právne zastupovanie

Náklady na kauciu

až do výšky 10 500 €

Právna ochrana v oblasti súkromných práv

Stavajte vašu právnu ochranu na pevných základoch istoty vďaka nám.

Poistenie právnej ochrany vám poskytne svoje služby pre prípad sporov* (okrem sporov súvisiacich s motorovým vozidlom, jeho prevádzkou a vedením) týkajúcich sa týchto oblastí: 

 • Náhrada škody (ochrana práv poškodeného)
 • Trestné/priestupkové/správne právo (ochrana práv obvineného)
 • Záväzkové spory (ochrana práv objednávateľa, kupujúceho)
 • Poistné spory (s komerčnými poisťovňami vrátane našej okrem sporov z poistenia právnej ochrany) 
 • Nájomné právo (ochrana práv nájomcu)
 • Vlastnícke právo (ochrana nehnuteľností uvedených v poistnej zmluve + hnuteľné veci) 
 • Susedské spory (ochrana nehnuteľností uvedených v poistnej zmluve)
 • Pracovné právo (ochrana práv zamestnanca)
 • Diskriminácia (ochrana práv diskriminovaného)

 * poskytnutá je právna ochrana v situácii, kedy k porušeniu povinnosti/neoprávnenému zásahu došlo zo strany tretej osoby s výnimkou trestného/priestupkového/správneho práva.


Výhody poistenia:

 • Za 65 € ročne úhrada nákladov až do výšky 35 000 €
 • Od začiatku sporu po jeho ukončenie vám zabezpečíme kvalifikovanú právnu pomoc a zastupovanie
 • Uhradíme náklady na advokáta, znalca, súd či prvú exekúciu
 • Istota, že v prípade potreby sa má klient na koho obrátiť vrátane mimosúdneho riešenia problému 
 • Možnosť poistiť seba aj rodinu (manžel/manželka, druh/družka a osoby v pestúnskej alebo v opatrovníckej starostlivosti ak s vami žijú v spoločnej domácnosti, tiež deti do 26 rokov, ak žijú s vami v spoločnej domácnosti, sú slobodné a nevykonávajú pravidelnú zárobkovú činnosť)na jednej poistnej zmluve za výhodnejšiu cenu poistného 


Podmienky:

 • Právna pomoc je poskytnutá v prípadoch súvisiacich so súkromným životom poistených v sporoch ohľadom hnuteľného a nehnuteľného majetku poisteného patriaceho do jeho výlučného vlastníctva, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo do podielového spoluvlastníctva – ak všetci podieloví spoluvlastníci sú poistenými osobami jednou poistnou zmluvou 
 • Poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, ak o nich rozhoduje príslušný orgán na Slovensku
 • Jedna poistná zmluva zahŕňa poistenie až troch nehnuteľností (ktorými môžu byť: dom, byt, chata alebo garáž) 


Príklady kde môžete využiť poistenie

 1. Pri lyžovačke sa zrazíte s iným lyžiarom a dôjde k vášmu zraneniu zavinením iného lyžiara. Ako poškodenému Vám poskytneme pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní o náhradu škody na zdraví, vecnú alebo inú majetku škodu voči vinníkovi resp. jeho poisťovni. 
 2. Pri prechádzke s Vašim psom Vám pes odbehne a pohryzie inú osobu. V tomto prípade Vám poskytneme pomoc a zabezpečíme zastupovanie v priestupkovom, správnom/ trestnom konaní v dôsledku nedbanlivostného ublíženia na zdraví. 
 3. Kúpite si v obchode obuv, ktorá sa po krátkom nosení poškodí a predajca obuvi Vám nechce poškodenú obuv zreklamovať. Poskytneme Vám ochranu Vašich oprávnených právnych záujmov v prípade sporu s predajcom o uplatnenie vád tovaru v mimosúdnom aj súdnom konaní. 
 4. Pri behu sa Vám stane úraz a máte uzavreté úrazové poistenie, poisťovňa však odmietne poskytnúť plnenie za úraz. Postaráme sa o uplatnenie Vášho nároku voči poisťovni .
 5. Bývate v byte, ktorý máte v nájme a Váš prenajímateľ Vás chce vyhodiť z prenajatého bytu napriek platnej uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu. Pomôžeme Vám pri uplatňovaní Vašich práv a oprávnených záujmov v spore s prenajímateľom v mimosúdnom aj súdnom konaní. 
 6. Tretia osoba v rozpore so zákonom zasiahne do Vašich vlastníckych práv k Vášmu bytu či domu alebo Vám ich znemožní užívať. Poskytneme Vám pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní na ochranu Vášho vlastníckeho práva. 
 7. Ako vlastník bytu počas nočného kľudu počujete pravidelne hlasnú hudbu nad stanovený limit a Váš sused s tým nechce nič robiť. Poskytneme Vám pomoc pri riešení vzniknutej situácie, poradíme ako zaistiť dôkazy a v prípadnom súdnom konaní zabezpečíme právne zastúpenie. 
 8. Zamestnávateľ s vami skončil pracovný pomer, dôvod však neuviedol, alebo vám nevyplatil mzdu alebo odstupné. V tomto prípade Vám poskytneme pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní. 
 9. Môže sa stať, že v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, pracovnoprávnych vzťahov či poskytovania tovarov a služieb stalo, Vás iná osoba diskriminuje pre Váš rasový/etnický pôvod, národnosť, štátne občianstvo, jazyk, rodinný stav, vierovyznanie, sociálny pôvod, vek, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie. V tomto prípade Vám poskytneme pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní na odstránenie diskriminačného správania.

S produktom právnej ochrany pre vedenie auta – Auto a vodič – budete mať pomoc či radu práve vtedy, keď ju budete najviac potrebovať.

Výhody poistenia

 • Len za 50 € ročne úhrada nákladov až do výšky 35 000 €
 • Ochrana každého vodiča, pri vedení vozidla uvedeného v poistnej zmluve (poistený,  manželka poisteného, deti poisteného)
 • Ochrana osoby uvedenej v poistnej zmluve pri vedení akéhokoľvek iného vozidla (napr. služobného vozidla)
 • Ochrana každého oprávnene prepravovaného (spolucestujúci) vo vozidle uvedenom v poistnej zmluve
 • Ochrana vozidla uvedeného v poistnej zmluve (poistené vozidlo ako poškodené + zmluvné spory)


Podmienky

 • Jedná sa o vedenie auta na súkromné účely
 • Určené pre fyzické osoby - nepodnikateľov
 • Ochrana poisteného, oprávneného vodiča i auta samotného poisteného vozidla
 • Poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, o ktorých sa rozhoduje na Slovensku. V prípade vozidla platí, že spory týkajúce sa náhrady škody ako aj trestného, priestupkového a správneho konania sú kryté aj za predpokladu, že o nich rozhoduje súd alebo iný  orgán v zahraničí /v rámci územnej platnosti poistenia/


Príklady kde môžete využiť poistenie

 1. Cyklista spôsobí dopravnú nehodu, pri ktorej je poškodené  Vaše vozidlo. Poskytneme Vám ako poškodenému pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní o náhradu škody na vozidle. 
 2. Spôsobíte dopravnú nehodu, pri ktorej je druhý účastník zranený. V trestnom, resp. priestupkovom konaní Vás budeme zastupovať. 
 3. Po kúpe vozidla reklamujete vadu, predajca však reklamáciu neuzná. Vaše práva budeme voči predajcovi uplatňovať v mimosúdnom aj súdnom konaní.
 4. Uplatníte si nárok z havarijného poistenia Vášho vozidla, poisťovňa však časť nároku neuzná a odmietne uhradiť. Poskytneme Vám pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní pri uplatňovaní Vašich oprávnených nárokov z poistenia.

Komplexný balík poistenia právnej ochrany v súkromnom živote a pre vedenie auta – Perfekt vám pomôže vyriešiť aj tú najzložitejšiu situáciu.

Výhody poistenia:

 • Za 95 € ročne úhrada nákladov až do výšky 35 000 €
 • Okrem toho získate v komplexom balíku ešte Benefit
 • Vo forme rozšíreného poistného krytia na všetky vozidlá** vo vlastníctve alebo nájme poistenej osoby
 • V prípade rozšírenia komplexného balíka na celú rodinu, sú poistené všetky vozidlá**, ktoré sú vo vlastníctve alebo nájme poisteného a členov jeho rodiny zahrnutých do poistenia

** vozidlá evidované na fyzickú osobu pri použití na súkromné účely

Podmienky

 • Právna pomoc je poskytnutá v prípadoch súvisiacich so súkromným životom poistených v sporoch ohľadom hnuteľného a nehnuteľného majetku poisteného patriaceho do jeho výlučného vlastníctva, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo  do podielového spoluvlastníctva – ak všetci podieloví spoluvlastníci sú poistenými osobami jednou poistnou zmluvou 
 • Poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, o ktorých sa rozhoduje na Slovensku. V prípade vozidla platí, že spory týkajúce sa náhrady škody ako aj trestného, priestupkového a správneho konania sú kryté aj za predpokladu, že o nich rozhoduje súd alebo iný orgán v zahraničí /v rámci územnej platnosti poistenia/
 • Jedna poistná zmluva zahŕňa poistenie až troch nehnuteľností (tými môžu byť: dom, byt, chata alebo garáž) 
 • Možnosť poistiť seba aj rodinu (rozšíriť možno poistenie na nasledovný okruh osôb: manžel/manželka, druh/družka a osoby v pestúnskej alebo v opatrovníckej starostlivosti ak s vami žijú v spoločnej domácnosti, tiež deti do 26 rokov, ak žijú s vami v spoločnej domácnosti, sú slobodné a nevykonávajú pravidelnú zárobkovú činnosť) na jednej poistnej zmluve za výhodnejšiu cenu poistného


Príklady kde môžete využiť poistenie

 1. Pri dopravnej nehode dôjde k poškodeniu vášho vozidla, vinník dopravnej nehody odmieta uznať zavinenie a jeho poisťovňa Vám nechce vyplatiť náhradu škody. Poskytneme Vám pomoc pri uplatňovaní Vašich oprávnených nárokov. 
 2. Havarijná poisťovňa odmietne vyplatiť v prípade nehody poistné plnenie alebo ho neoprávnene poníži. Poskytneme vám pomoc pri  mimosúdnom aj súdnom uplatňovaní nároku. 
 3. Pri lyžovačke sa Vaše dieťa zrazí s iným lyžiarom a dôjde k jeho zraneniu zavinením iného lyžiara. Ak je dieťa poistenou osobou ako poškodenému mu poskytneme pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní o náhradu škody na zdraví či vecnú škodu voči vinníkovi. 
 4. Pri prechádzke s Vašim psom Vám pes odbehne a pohryzie inú osobu. Poskytneme Vám pomoc v priestupkovom, správnom/ trestnom konaní v dôsledku nedbanlivostného  ublíženia na zdraví. 
 5. Dcéra si kúpi v obchode obuv, ktorá sa po krátkom nosení poškodí a predajca obuvi nechce uznať reklamáciu poškodenej obuvi. Ak je dcéra poistenou osobou, poskytneme jej ochranu oprávnených právnych záujmov v prípade sporu s predajcom o uplatnenie vád tovaru v mimosúdnom aj súdnom konaní. 
 6. Pri behu sa Vám stane úraz a máte uzavreté úrazové poistenie, poisťovňa však odmietne poskytnúť plnenie za úraz. Postaráme sa o uplatnenie Vášho nároku voči poisťovni. 
 7. Bývate s manželkou v byte, ktorý máte v nájme a Váš prenajímateľ Vás chce vyhodiť z prenajatého bytu napriek platnej uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu. Pomôžeme Vám pri uplatňovaní Vašich práv a oprávnených záujmov v spore s prenajímateľom v mimosúdnom aj súdnom konaní. 
 8. Tretia osoba v rozpore so zákonom zasiahne do Vašich vlastníckych práv k Vášmu bytu či domu alebo Vám ich znemožní užívať. Poskytneme Vám pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní na ochranu Vášho vlastníckeho práva. 
 9. Ako vlastník bytu počas nočného kľudu počujete pravidelne hlasnú hudbu nad stanovený limit a Váš sused s tým nechce nič robiť. Poskytneme Vám pomoc pri riešení vzniknutej situácie, poradíme ako zaistiť dôkazy a v prípadnom súdnom konaní zabezpečíme právne zastúpenie. 
 10. Zamestnávateľ s vami skončil pracovný pomer, neuviedol však žiadny dôvod, nevyplatil vám mzdu, náhradu za dovolenku alebo odstupné, alebo vám nevyplatil mzdu alebo odstupné. Poskytneme Vám pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní. 
 11. Ak by Vás v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, pracovnoprávnych vzťahov a poskytovania tovarov a služieb druhá osoba diskriminovala pre Váš rasový alebo etnický pôvod, národnosť, štátne občianstvo, jazyk, rodinný stav, povinnosť k rodine, vierovyznanie, sociálny pôvod, vek ( väčšinou sa vyskytuje v pracovnoprávnych vzťahoch), sexuálnu orientáciu alebo zdravotné postihnutie, poskytneme Vám pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní na odstránenie diskriminačného správania voči vám.

Právna ochrana v oblasti podnikania

Stavajte vašu právnu ochranu na pevných základoch istoty vďaka nám.

Poistenie právnej ochrany vám poskytne svoje služby pre prípad sporov* (vrátane sporov súvisiacich s motorovým vozidlom, ak je uvedené v poistnej zmluve) v týchto oblastiach:  

 • náhrada škody (ochrana práv poškodeného)
 • trestné/priestupkové/správne právo (ochrana práv obvineného)
 • záväzkové spory (ochrana práv objednávateľa, kupujúceho)
 • poistné spory (aj s našou poisťovňou okrem sporov z poistenia právnej ochrany) 
 • nájomné právo (ochrana práv nájomcu)
 • vlastnícke právo (ochrana nehnuteľností uvedených v poistnej zmluve + hnuteľné veci) 
 • susedské spory (ochrana nehnuteľností uvedených v poistnej zmluve)
 • pracovné právo (poistený ako zamestnávateľ)
 • pracovno- právne nároky na náhradu škody (ochrana práv poškodeného zamestnávateľa) 

* poskytnutá je právna ochrana v situácii, kedy k porušeniu povinnosti/neoprávnenému zásahu došlo zo strany tretej osoby s výnimkou trestného/priestupkového/správneho práva

Výhody poistenia

 • úhrada nákladov až do výšky 70 000 €
 • od začiatku sporu po jeho ukončenie vám zabezpečíme kvalifikovanú právnu pomoc a zastupovanie
 • uhradíme náklady na advokáta, znalca, súd či prvú exekúciu
 • istota, že v prípade potreby sa má klient na koho obrátiť 
 • možnosť poistiť na jednej poistnej zmluve podnikateľa i jeho viaceré vozidlá 

Podmienky

 • právna pomoc je poskytnutá v prípadoch súvisiacich s podnikaním poisteného, týkajúcich sa hnuteľného a nehnuteľného majetku patriaceho do jeho výlučného vlastníctva. Poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, ak o nich rozhoduje príslušný orgán na Slovensku. V prípade vozidla sú kryté spory z oblasti  náhrady škody a trestného, priestupkového a správneho konania aj v prípade, že o nich rozhoduje súd alebo iný  orgán v zahraničí /v rámci územnej platnosti poistenia/
 • jedna poistná zmluva zahŕňa poistenie nehnuteľností (tými môžu byť: nebytový priestor, dom, garáž) 


Príklady kde môžete využiť poistenie

 1. Došlo k vlámaniu do skladu podnikateľa, páchatelia ukradli počítače. Uplatníme náhradu škody voči zisteným páchateľom a škodu budeme vymáhať v súdnom a následnej aj v exekučnom konaní.
 2. Podnikateľovi inšpekcia uloží  pokutu za správny delikt. Zabezpečíme zastupovanie podnikateľa v tomto správnom konaní ( v prípade, že sa jedná o nedbanlivostný delikt). 
 3. Podnikateľ si objedná zhotovenie nábytku do kancelárie na mieru,  objednávateľ však mešká. Poradíme, akých nárokov sa možno domáhať resp. aké práva možno uplatniť a v prípade potreby zabezpečíme právne zastúpenie. 
 4. Poisťovňa odmieta plniť s odôvodnením, že ku škode nedošlo v dôsledku poisteného rizika. Zabezpečíme pomoc v mimosúdnom i súdnom konaní pri uplatňovaní  oprávnených nárokov podnikateľa.  
 5. Nebytové priestory, ktoré má podnikateľ  v nájme, majú nedostatky, ktoré prenajímateľ neodstránil. Poradíme, akých nárokov sa možno domáhať resp. aké práva možno uplatniť a v prípade potreby zabezpečíme právne zastúpenie. 
 6. V prospech podnikateľa je zriadené vecné bremeno, avšak nový sused bráni výkonu tohto práva. Pomôžeme pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov podnikateľa v mimosúdnom aj súdnom konaní. 
 7. Podnikateľ potrebuje vykonať údržbu nehnuteľnosti, ale vlastník susednej nehnuteľnosti mu ju neumožňuje realizovať. Zabezpečíme pomoc v mimosúdnom a v prípade potreby i súdnom konaní.  
 8. Zamestnanec podnikateľa  dal výpoveď a hneď na druhý deň neprišiel do práce.  Poradíme, akých nárokov sa možno domáhať,resp. aké práva možno uplatniť a zabezpečíme právne zastúpenie podnikateľa. 
 9. Podnikateľovi bola uložená pokuta v dôsledku pochybenia, za ktoré zodpovedá jeho zamestnanec. Pomôžeme pri uplatňovaní práv podnikateľa  v mimosúdnom aj súdnom konaní.

Poistenie právnej ochrany pre vedenie auta v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti

Poistenie právnej ochrany vám poskytne svoje služby pre prípad sporov v týchto oblastiach:

 • náhrada škody (ochrana práv poškodeného)
 • trestné/priestupkové/správne právo (ochrana práv obvineného)
 • záväzkové spory (ochrana práv objednávateľa, kupujúceho)
 • poistné spory (aj s našou poisťovňou okrem sporov z poistenia právnej ochrany)


Voliteľné pripoistenie

 • pracovné právo vrátane nárokov na náhradu škody ako dobrovoľné pripoistenie (poistený ako zamestnávateľ)
 • Poistenie právnej ochrany vám poskytne svoje služby pre prípad:
 • ochrany vlastníka, prevádzkovateľa, nájomcu/držiteľa vozidla uvedeného v poistnej zmluve
 • ochrany každého oprávneného vodiča, pri vedení vozidla uvedeného v poistnej zmluve (napr. zamestnanec poisteného)
 • ochrany každého oprávnene prepravovaného (spolucestujúci) vo vozidle uvedenom v poistnej zmluve
 • ochrany vozidla uvedeného v poistnej zmluve (poistené vozidlo ako poškodené + zmluvné spory)


Výhody poistenia

 • úhrada nákladov až do výšky 70 000 € na každé poistené vozidlo 


Podmienky

 • jedná sa o vedenie auta na účely podnikania 
 • určené pre podnikateľov 
 • ochrana poisteného, oprávneného vodiča i auta samotného
 • poistenie platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku, o ktorých sa rozhoduje na Slovensku. V prípade vozidla sú kryté spory z oblasti  náhrady škody a trestného, priestupkového a správneho konania aj v prípade, že o nich rozhoduje súd alebo iný  orgán v zahraničí /v rámci územnej platnosti poistenia/


Príklady kde môžete využiť poistenie

 1. Cyklista spôsobí dopravnú nehodu, pri ktorej je poškodené vaše vozidlo . Poskytneme Vám ako poškodenému pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní o náhradu škody na vozidle. 
 2. Pri vedení motorového vozidla spôsobí váš zamestnanec dopravnú nehodu s následkom ublíženia na zdraví druhého účastníka. Zamestnancovi (vodičovi)  zabezpečíme zastupovanie v trestnom konaní v dôsledku nedbanlivostného ublíženia na zdraví. 
 3. Po kúpe vozidla reklamujete vadu, predajca však reklamáciu neuzná. Poskytneme Vám ochranu Vašich oprávnených právnych záujmov v prípade sporu s predajcom, a to  v mimosúdnom aj súdnom konaní. 
 4. Uplatníte si nárok za havarijného poistenia Vášho vozidla, poisťovňa však časť nároku neuzná a odmietne uhradiť. Poskytneme Vám pomoc v mimosúdnom aj súdnom konaní pri uplatňovaní Vašich oprávnených nárokov z Vášho poistenia.

Máte záujem o poistenie právnej ochrany?

Vybavte si ho rýchlo a jednoducho online

Dokumenty

Sme tu pre vás