Odklad splátok z dôvodu pandémie

9. apríla 2020

Žiadosť o odklad splácania

Pomôžeme vám, ak je váš aktuálny príjem ovplyvnený epidémiou a potrebujete z tohto dôvodu akútne riešiť splácanie svojho stavebného úveru alebo medziúveru.

 • je dôležité, aby ste nás o možnej neschopnosti splácať úver informovali čo najskôr,
 • ideálne ešte v čase, keď nemáte omeškanú splátku, ale viete, že pri nasledujúcej splátke nemusíte mať dostatok finančných prostriedkov na jej úhradu, tzn. nesmiete byť v omeškaní so splácaním stavebného úveru / medziúveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nesmiete byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom stavebnom úvere / medziúvere k dátumu nadobudnutia účinnosti zákona.
 • splátky si môžete odložiť až na 9 mesiacov – ak vám v čase podania žiadosti vznikol nedoplatok odložíme aj ten;
 • práve pre tieto prípady využite náš online formulár a nemusíte chodiť do Wüstenrot centra, kancelárie zastúpenia Wüstenrotu  či volať na Call centrum. Ak sa však rozhodnete žiadosť vypísať osobne musí byť zaslaná do ústredia stavebnej sporiteľne poštou,
 • poistenie úveru pri odklade splátok nezaniká. Aj počas obdobia odkladu splátok je nutné platiť poistné (poistenie pre prípad smrti a poistenie nehnuteľného majetku) ak ho máte dojednané v úverovej zmluve a bolo podmienkou čerpania úveru.
 • v prípade, že máte napr. úver na bývanie a súčasne aj spotrebiteľský úver môžete požiadať o odklad splátok pri všetkých týchto úveroch, avšak ku každému úveru musíte podať samostatnú žiadosť o odklad;
 • s podaním žiadosti však nie sú spojené žiadne administratívne poplatky. Dokonca v prípade, ak sa vaša situácia zlepší, môžete začať splácať úver aj počas odkladu splátok.

Stavebná sporiteľňa má na spracovanie vašej žiadosti 30 dní. Chápeme že sa vám to môže zdať veľa ale za posledné dva týždne sa na stavebnú sporiteľňu so žiadosťou o odklad splátok obracia veľa klientov písomne a mnohí sa o možnosť odkladu informujete.

Naši kolegovia urobia maximum, aby sme v čo najkratšom čase odpovedali každému z vás, ale prosíme vás o trpezlivosť. 

 

INFORMÁCIA K ODKLADU SPLÁTOK ÚVEROV NA STAVEBNÉ ÚČELY

Možnosti odkladu splátok

 • Naši klienti, ktorým bol poskytnutý úver na stavebné účely, môžu na základe zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, požiadať o odklad splátok počas obdobia pandémie.
 • Stavebná sporiteľňa povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok.
 • Keďže môžete požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát, odporúčame vám, v prípade, že nedošlo k zhoršeniu vašej finančnej situácie, pokračovať v splácaní úveru a o prípadný odklad splátok požiadať až v prípade, že sa vaša finančná situácia počas obdobia trvania pandémie zhorší, čo vám znemožní riadne splácanie vášho úveru.
 • Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich.
 • Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

Podmienky odkladu splátok

Stavebná sporiteľňa povolí odklad splátok za týchto podmienok:

 • Nie ste v omeškaní so splátkou úveru viac ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok.
 • Neboli ste k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou iného úveru poskytnutého stavebnou sporiteľňou dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 €.
 • Žiadosť o odklad splátok podľa priloženého vzoru bola vyplnená riadne a úplne.
 • Ku dňu podania žiadosti o odklad splátok nie ste v stave zlyhania podľa osobitného predpisu.

Dôsledky odkladu splátok

 •  Konečná splatnosť úveru sa automaticky predlžuje minimálne o dobu trvania odkladu splátok; vaše splátky po skončení odkladu splátok ostanú rovnaké, ako bolo dojednané v úverovej zmluve.
 • Máte povinnosť zaplatiť úroky za celé obdobie odkladu splátok, úroky budú rozrátané na konci splatnosti úveru v rámci zvyšných splátok úveru.
 • Odložené splátky sa v úverovom registri nebudú vyznačovať ako omeškané.
 • Stavebná sporiteľňa vám pošle podrobnú informáciu o postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok spolu s informáciami, ako pokračovať v splácaní úveru s uvedením výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úveru.
 • Ak bolo podmienkou poskytnutia úveru poistenie pre prípad smrti, či už individuálne alebo HPDS, máte povinnosť toto poistné aj naďalej uhrádzať.
 • Za umožnenie odkladu splátok si stavebná sporiteľňa nebude účtovať žiadne poplatky.
 • Môžete sa počas odkladu splátok rozhodnúť úver začať splácať, musíte však o svojom rozhodnutí informovať písomne stavebnú sporiteľňu a to 30 dní pred plánovaným opätovným začiatkom riadneho splácania úveru.

Vybavte z domu 

Nemusíte nikam chodiť, môžete tak urobiť pohodlne z domu, elektronicky cez Žiadosť o odklad splácania – https://www.wuestenrot.sk/odklad-splatok

Alebo máte možnosť žiadosť zaslať poštou: Tlačivo žiadosti o odklad splátok z dôvodu pandémie

Iná forma zaslania/doručenia žiadosti o odklad splácania nebude akceptovaná.