Call Centrum:

Elektronická žiadosť o odklad splátok

 z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.Informácie o odklade splátok

Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

  1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky sa odkladá na neskôr.
  2. Odkladá sa počet mesačných splátok uvedených vo vašej žiadosti, a to odo dňa potvrdenia odkladu veriteľom, teda Wüstenrot stavebnou sporiteľňou, vrátane splátky, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti (nie dlhšie ako na deväť mesiacov).
  3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. Wüstenrot stavebná sporiteľňa navrhuje splatenie týchto úrokov v splátkach na konci trvania úveru. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s vami stavebná sporiteľňa dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
  4. Ak máte uzatvorené poistenie, ktoré je vinkulované v prospech Wüstenrot stavebnej sporiteľne (poistenie bolo podmienkou získania úveru), je potrebné, aby ste naďalej uhrádzali poistné z dôvodu aby nedošlo k zániku vinkulácie poistného plnenia.
  5. Za tento odklad splátok od vás Wüstenrot stavebná sporiteľňa nemôže a nebude požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
  6. Ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť, na základe písomnej žiadosti dlžníka.Využili ste odklad splácania na 9 mesiacov?
Pole je povinné

Vážený klient,
v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát maximálne na 9 mesiacov. Nakoľko ste túto možnosť už využili, nie je možné opätovnej žiadosti o odklad splácania v zmysle zákona 67/2020 Z.z. vyhovieť. Ak Vaše finančné problémy naďalej pretrvávajú, prosím navštívte najbližšie zastúpenie Wüstenrot stavebnej sporiteľne kde Vám naši sprostredkovatelia radi poradia alebo nás kontaktuje prostredníctvom nášho call centra na čísle *6060 (0850 60 60 60).
Ak si aj napriek vyššie uvedenému prajete odoslať opätovnú žiadosť o odklad COVID, pokračujte vo vyplnení údajov.


Informácie o dlžníkovi

Vypĺňa dlžník

Zadajte svoje meno
Zadajte svoje priezvisko
Prosím uveďte rodné číslo v tvare XXXXXXXXXX alebo dátum narodenia v tvare dd.mm.rrrr

Adresa trvalého bydliska:
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Zadajte PSČ v tvare XXXXX
Vyberte krajinu

Adresa, na ktorej preberáte listové zásielky (korešpondenčná adresa):
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Zadajte PSČ v tvare XXXXX
Vyberte krajinu

Kontaktné údaje:
Zadajte telefónne číslo v tvare 09XX XXX XXX
Zadajte e-mail v tvare priklad@domena.sk

Údaje k odkladu splátok:
Zadajte číslo zmluvy v tvare XXXXXXXX/7930
Zadajte, prosím, správny sedemmiestny PIN
Zadajte číselný údaj 1 až 9
Údaje veriteľa

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, SR
IČO: 31 351 026, DIČ: 2020806304
IČ DPH: SK7120001559
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 529/B
www.wuestenrot.sk