Zmeny vo vedení skupiny Wüstenrot na Slovensku

Novým členom predstavenstva je Mgr. Peter Rusnák, do vedenia nastúpi aj JUDr. Katarína Novotná.

Nový člen predstavenstva Wüstenrot poisťovne, a. s. 

Po schválení dozornej rady s účinnosťou od 1. augusta 2023 sa novým členom predstavenstva Wüstenrot poisťovne, a. s. stáva Mgr. Peter Rusnák, ktorý súčasne prevezme riadenie Vývoja produktov, Underwritingu a likvidácie, IT a Správy zmlúv.

Mgr. Peter Rusnák vyštudoval Karlovu univerzitu v Prahe v odbore matematika, financie a poisťovníctvo. Počas svojho pracovného života nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti poisťovníctva na českom aj slovenskom trhu. Posledných 12 rokov pôsobil v skupine Generali. Najskôr ako analytik a aktuár, neskôr bol na riadiacich pozíciách zodpovedný za oblasť produktového manažmentu, pricingu, underwritingu, ale pôsobil aj ako Data Officer.

„Primárnym motívom pre zmeny vo vrcholovom vedení je nové smerovanie spoločností Wüstenrot na slovenskom finančnom trhu. V oblasti poistenia je to najmä akcelerácia nášho inovačného potenciálu s dôrazom na dosiahnutie udržateľného rastu trhového podielu v oblasti retailových segmentov poistenia. Súčasne je naším strategickým zámerom dosiahnuť vyššiu nákladovú efektivitu, flexibilitu a time-to-market vďaka využitiu nástrojov digitalizácie a automatizácie. V tejto súvislosti som veľmi rád, že vrcholové vedenie spoločnosti posilní práve Peter Rusnák, pre ktorého sú inovácie a poistná expertíza základnými charakteristickými črtami,“ uviedol predseda predstavenstva skupiny Wüstenrot Ing. Marian Hrotka, PhD.

Nová členka predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s.

Dr. Klausa Wöhryho nahradí v predstavenstve Wüstenrot stavebnej sporiteľne JUDr. Katarína Novotná, ktorá svoj mandát začne vykonávať s účinnosťou od 1.10.2023 po riadnom absolvovaní nevyhnutných procesných úkonov v NBS. JUDr. Katarína Novotná vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave v odbore právo. Súčasťou skupiny Wüstenrot na Slovensku je už 10 rokov a doposiaľ zastávala funkciu riaditeľky Právneho úseku.

„Pre budúcnosť Wüstenrot stavebnej sporiteľne bolo dôležité priviesť do vrcholového vedenia odborníka, ktorý bude riadiť v slovenskom legislatívnom prostredí postupnú transformáciu Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ktorá má za cieľ zjednodušiť oblasť regulácie skupiny v lokálnom kontexte, ale aj kontexte EÚ. Zvolenie Kataríny Novotnej za členku predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne nás teší o to viac, že sa jedná o voľbu z vlastných radov,“ objasnil Ing. Marian Hrotka, PhD.