Najčastejšie otázky

S akým typom poistenia súvisí vaša otázka?

Privolať políciu a vyhotoviť fotodokumentáciu miesta dopravnej nehody.

Klienti nepotrebujú doložiť žiadne dokumenty. Vybaviť PZP je naozaj veľmi jednoduché a rýchle aj cez online kalkulačku.

Nepotrebuje. Fotodokumentáciu je potrebné doložiť len v prípade dojednania pripoistení stretu so zverou, pri živelnej udalosti a pri pripoistení skiel.

PZP je možné uzatvoriť aj online.

Na základe histórie nehôd poisteného je založený princíp bonusu a malusu, ktorý v praxi znamená pre poistníka zľavu alebo naopak prirážku na poistnom. Poisťovne pri cenotvorbe okrem predchádzajúcej histórie nehôd poisteného zohľadňujú rôzne faktory, ako napr. jeho vek, bydlisko, ale aj výkon vozidla. Postupy poisťovní pri určovaní výšky poistného sú rozdielne. Naša poisťovňa zohľadňuje vek vozidla ako kritérium pre určenie sadzby poistného pri PZP.

Povinné zmluvné poistenie kryje škody na aute, zdraví, či majetku poškodeného.

Havarijné poistenie kryje škody na poistenom vozidle v prípade havárie, krádeže aj živelnej udalosti.

PZP kryje škody, ktoré spôsobíme svojim autom niekomu inému. Havarijné poistenie kryje škody spôsobené na našom aute. PZP musí mať každé auto v evidencii vozidiel, havarijné poistenie je nepovinné. Havarijné poistenie nie je povinné, avšak klientom ho odporúčame si dojednať.

K PZP je možné si dojednať pripoistenie živelnej udalosti, pripoistenie úrazu v aute, pripoistenie stretu so zverou, pripoistenie skiel a pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik.

Z PZP sú z poistného krytia vylúčené škody spôsobené manželovi/ke a osobám, ktoré s poisteným žili v čase vzniku škody v spoločnej domácnosti.

Okrem sadzby poistného je vhodné zohľadňovať rozsah poistného krytia, poskytované asistenčné služby a kvalitu postupov v rámci likvidácie nahlásených poistných udalostí.

Je potrebné kontaktovať asistenčné služby, ktoré dokážu zabezpečiť odťah nepojazdného vozidla a riadiť sa jej inštrukciami.

Dohoda s druhým účastníkom nehody je postačujúca vtedy, ak sa účastníci zhodnú na tom, kto je za škodu zodpovedný. V opačnom prípade treba volať políciu, rovnako ako v prípadoch, ak vznikla škoda na zdraví, na všeobecne prospešnom zariadení (značka, zvodidlo atď.) alebo je jeden z účastníkov pod vplyvom návykových látok, prípadne z miesta nehody ujde.

Bezprostredne po dopravnej nehode je dôležité spísať s druhým účastníkom správu o nehode. Je vhodné vyhotoviť z miesta nehody fotodokumentáciu, ktorá v rámci likvidácie poistnej udalosti lepšie pomôže objasniť nehodový dej. Následne je treba udalosť nahlásiť do poisťovne škodcu a riadiť sa jej inštrukciami.

V prípade, ak máte dojednané pripoistenie živelnej udalosti alebo pripoistenie stretu so zverou, sú nahradené škody vzniknuté aj z uvedených poistných rizík. Základné PZP však tieto škody nekryje.

Samozrejme – na základe histórie nehôd poisteného je založený princíp bonusu a malusu, ktorý v praxi znamená pre poistníka zľavu alebo naopak prirážku na poistnom.

Poistné plnenie je splatné do 15 dní od doby, kedy poisťovateľ skončil vyšetrovanie pre zistenie rozsahu poistného plnenia.

Je potrebné bezodkladne kontaktovať asistenčnú službu, ktorej číslo je uvedené na asistenčnej kartičke. Asistenčná služba bude od Vás vyžadovať údaje o zmluve a informácie o osobe, ktorá potrebuje ošetrenie. Počas telefonického rozhovoru Vám asistenčná služba nadiktuje referenčné číslo alebo Vám ho odošle prostredníctvom SMS, ktoré je potrebné pri komunikácii s ošetrujúcim lekárom z dôvodu riešenia/šetrenia úrazu v rámci poistenia. Zároveň budete informovaní o zdravotných zariadeniach, ktoré môžete využiť v mieste Vášho pobytu.

Neodkladne kontaktovať asistenčnú službu a zároveň ohlásiť krádež na polícii do 24 hodín, aby ste mali potvrdenie o krádeži.

Odporúčame mať dojednané poistenie technickej pomoci v zahraničí a neodkladne kontaktovať asistenčnú službu.

Áno, ak dodanie batožiny leteckým dopravcom mešká najmenej 6 hodín od okamihu pristátia v cieľovej destinácii.

Poistenie sa vzťahuje na stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie batožiny a cestovných dokladov. Rozbitý fotoaparát spadá do výluk z cestovného poistenia.

Poistenie storna cesty sa nevzťahuje na cesty, ktoré boli v plnej výške uhradené pred uzatvorením poistenia a ak je dátum vycestovania menší než 20 dní.

Áno.

Poistenie storna sa oplatí vždy, ak je cena cesty vyššia ako 500 €.

V prípade, ak tesne pred odchodom na dovolenku ochoriete alebo utrpíte úraz, taktiež pri poškodení bytu alebo domu v dôsledku živelnej udalosti.

Ak plánujete cestu dlhšiu ako 45 dní, odporúčame doplniť zvyšné dni krátkodobým cestovným poistením.

Krátkodobé cestovné poistenie môžete využiť na pobyt v zahraničí až do 90 dní a Celoročné poistenie môžete využiť na pobyt do 45 dní.

Rozdiel môže byť v krytí, keďže pri krátkodobom poistení si môžete vybrať aj pripoistenie rizík, napríklad meškanie batožiny. Za tieto riziká sa pri párdňovom pobyte pripláca menej, pre niekoho to môže byť výhodnejšie ako celoročné poistenie. Pokiaľ však cestujete často, oplatí sa pre vás celoročné poistenie, ktoré zahŕňa aj poistenie rizikových športov či chronických ochorení.

Ak cestujete viac ako 2 až 3-krát do roka, môže byť pre vás výhodnejšie dojednať si celoročné poistenie. Nie len pre finančnú výhodu, ale aj z toho dôvodu, že nemusíte pred každou cestou myslieť na cestovné poistenie.

Ak ide o lieky, ktoré boli predpísané ošetrujúcim lekárom v zahraničí, t. j. ide o lekárske ošetrenie, kde boli aj predpisované lieky, poistenie sa na úhradu liekov vzťahuje.

Ak bola úhrada nákladov v zahraničí dopredu konzultovaná s asistenčnou službou, je možné si nárokovať jej preplatenie.

Áno, je to možné aj v deň odchodu, alebo zo zahraničia.

V prípade, že je v zahraničí nutné navštíviť neštátne zdravotnícke zariadenie, európsky preukaz vám takúto starostlivosť nekryje a náklady na ošetrenie si hradíte sami. Odporúčame uzatvorenie cestovného poistenia, pretože dokáže poskytnúť komplexnejšiu ochranu a širší prístup k zdravotnej starostlivosti.

V zahraničí platí európsky zdravotný preukaz iba v štátnych zdravotníckych zariadeniach, v súkromných nie je akceptovaný. Výhodou cestovného poistenia oproti európskemu preukazu je asistenčná služba. Vďaka asistenčnej službe získate 24-hodinové poradenstvo a podporu, čo môže výrazne uľahčiť riešenie nečakaných situácií.

Na poistnom plnení z PZP poistenia sa poistený nepodieľa žiadnou spoluúčasťou.

Zelenú kartu k povinnému zmluvnému poisteniu vám môžeme kedykoľvek zaslať priamo na váš e-mail, odkiaľ si ju môžete sami vytlačiť. Stačí, ak o jej zaslanie požiadate na našej webovej stránke Zelená karta k PZP.

Samozrejme, Vašu poistnú zmluvu je možné aktualizovať. Ak máte záujem o zmeny vo vašej aktuálnej poistnej zmluve, kontaktujte, prosím, svojho finančného poradcu alebo sa informujte priamo na jednom z našich kontaktných miest, kde vám radi poradíme a prípadné zmeny hneď nastavíme. Ich zoznam nájdete na Kontaktné miesta | Wüstenrot (wuestenrot.sk).

Pre viac informácií o stave vašej poistnej udalosti kontaktujte, prosím, svojho finančného poradcu alebo naše Call Centrum na 0850 60 60 60.

Pri nahlásení poistnej udalosti postupujte podľa pokynov na našej webovej stránke hlásenia poistných udalostí.

Poistné môžete uhradiť

  • Bezhotovostným bankovým prevodom z účtu platiteľa poistného
  • Poštovým poukazom s číslom účtu v tvare IBAN, ktorý je dostupný na ktorejkoľvek pošte
  • Platbou cez QR kód, ktorý nájdete na doručených dokumentoch určených pre platbu poistného
  • Online cez klientsky portál Môj Wüstenrot použitím platobnej brány

 

Pozor dajte na správnu identifikáciu platby. Pri úhrade je dôležité vyplniť variabilný symbol, ktorý je zároveň číslo vašej poistnej zmluvy.

účet pre neživotné poistenie:
SK68 1100 0000 0026 2884 4101

účet pre kapitálové a rizikové životné poistenie:
SK33 1100 0000 0026 2610 6615 

účet pre investičné životné poistenie:
SK90 1100 0000 0026 2210 6861 

 

S úhradou poistného vám taktiež pomôžu na ktoromkoľvek z našich kontaktných miest.